fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jaarverslag, procedures en documenten

Op deze pagina treft u de voor u belangrijkste documenten van onze school aan:

  • In het najaar van 2012 is de inspecteur voor het laatst op onze school geweest, u kunt het rapport hier lezen.
  • Ieder jaar maken we een jaarverslag. Binnenkort kunt u het jaarverslag van schooljaar 2017-2018 hier lezen.
  • Als school hebben wij het doel om alle leerlingen de juiste ondersteuning, die past bij hun onderwijsbehoeften, te bieden. De basisondersteuning is op alle scholen in de Hoeksche Waard hetzelfde. De extra ondersteuning die wij bieden, kunt u in ons Schoolondersteuningsprofiel lezen.

Protocollen

Als schoolteam hebben we een aantal belangrijke afspraken met elkaar gemaakt. De voor u meest relevante leest u in het internet-, gedrags- en anti-pestprotocol van onze school:

 

Internetprotocol

Ons eenvoudige protocol kunt u hier lezen.

 

Gedragsprotocol

We maken op de Keuchenius gebruik van een gedragsprotocol (= link). Met dit protocol willen we een gezond en veilig schoolklimaat handhaven voor iedereen, door duidelijk te maken welk gedrag er op school gewenst is. Een ieder behoort zich zo veilig te voelen binnen de school, dat hij/zij ongewenst gedrag durft te melden. Samen met betrokken ouders bespreken we de te nemen stappen bij overschrijding van de in dit protocol genoemde grenzen. Dit geeft de directie handvatten bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Ook dit protocol kunt u op de ouderpagina terugvinden. 

 

Anti-pestprotocol

Om pesten te voorkomen scheppen we op onze school, door ons dagelijks handelen, een omgeving waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. We creëren en ondersteunen een positief groepsklimaat, waarin verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Tijdens lessen besteden we aandacht aan onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies, discriminatie, vooroordelen, agressie, geldingsdrang, preventie van pesten enz. Deze onderwerpen komen systematisch voor in de door school gebruikte methode ‘Leefstijl’.

 

Als er toch pestgedrag vermoed of geconstateerd wordt, hanteren we ons anti-pestprotocol (= link). Leerkrachten en ouders moeten namelijk alert blijven op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan, op gedragsveranderingen en vertrouwen op hun intuïtie. Ons protocol is gebaseerd op de ‘Sta op tegen pesten / No Blame aanpak’.

 

Schorsen en verwijderen van leerlingen

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling, als uitvloeisel van het volgen van het gedragsprotocol, (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en het College van Bestuur. Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden. Het beleidsplan ’Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen’ (=link) van CSG De Waard kunt u hier nalezen.

 

Vertrouwenspersoon

Op elke school moet een vertrouwenspersoon zijn. Op onze school is dat juf Marianne van den Berg.  Kinderen en ouders kunnen de vertrouwenspersoon inschakelen bij problemen van persoonlijke aard. De vertrouwenspersoon verleent hulp of verwijst indien nodig door naar de juiste hulpverlenende instantie.

 

Meldcode huiselijk geweld

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.  Deze meldcode beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

 

Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.