fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
12
juni

Inspectiebezoek - de bevindingen

Zoals u weet heeft onze school op 9 mei 2019 een bezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs in het kader van een themaonderzoek gericht op de besteding van de Passend Onderwijsgelden. Via dit bericht willen we de positieve indruk van de inspecteur met u delen. We zijn trots op de vele complimenten en postieve bevindingen die we als school hebben ontvangen.

De inspectie schrijft over het onderzoek: ‘Op de school kijken we naar de kwaliteit van de extra ondersteuning en voeren we hierover gesprekken met leraren, ouders, intern begeleiders en de directie. We geven in dit themaonderzoek geen oordelen op standaarden uit het toezichtkader. Binnen het kader van de standaarden voor “zicht op ontwikkeling”, “extra ondersteuning” en “samenwerking” waarderen we specifieke aandachtspunten die te maken hebben met passend onderwijs op uw school.

Van dit bezoek is geen officieel rapport opgesteld. Aan het eind van het schoolbezoek, na het bestuderen van de schooldocumenten en de gesprekken, heeft de inspecteur onder de volgende terugkoppeling gegeven:

  • De school heeft een goede indruk achtergelaten, in den brede, maar in het bijzonder ook op het vlak van Passend Onderwijs.
  • Inzet van eigen deskundigen binnen CSG De Waard is positief.
  • Onze profilering 'School met Talent!': persoonlijk en betrokken leren door intrinsieke motivatie is heel belangrijk.
  • Deze profilering Is goed zichtbaar binnen de school en ‘zit in de genen’. Tip: stel meetbare doelen op op de onderwerpen die we de komende periode in gaan zetten. Kan op kindgesprekken, inhoud kindgesprekken, enz.
  • We hebben alle leerlingen gedetailleerd in beeld: gevraagd en ongevraagd is er veel inhoudelijke detailkennis beschikbaar
  • Onderlinge samenwerking binnen het team wordt door ons allen gewaardeerd en is ook, aldus de inspecteur, heel belangrijk en zeer te koesteren.
  • Administratie van het leerlingvolgsysteem kan nog verder strakgetrokken worden. Vraag hierbij is: wat vinden de leerkrachten noodzakelijk om te noteren om goed te kunnen werken + wat is noodzakelijk om deze zorg te kunnen verantwoorden en doorgeven aan externen.