fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Toetsen en dossier

Binnen onze school werken we met een leerlingvolgsysteem, zodat we de ontwikkeling van elke leerling  goed kunnen volgen. Van elk kind houden we een dossier bij met gegevens over de ontwikkeling van het kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Het dossier bevat onder meer observaties, toetsgegevens, resultaten van het werken in de groep, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met het kind, ouders of externe deskundigen. Het dossier kan op afspraak door de ouders op school worden ingezien. De gegevens worden in het kader van de wet op de privacy vertrouwelijk behandeld.

Vanaf groep 3 nemen we voor veel vakgebieden toetsen af die bij de methode horen. Daarnaast nemen we vanaf groep 1 één of twee keer per jaar, aan de hand van de jaarlijkse toetskalender, een aantal methode- onafhankelijke CITO- toetsen af.

In groep 1 en 2 zijn dat toetsen rond de reken-, lees- en taal-voorwaarden. In groep 3 t/m 8 betreffen het reken-, lees-, taal- en spellingtoetsen. In groep  7 worden Entreetoetsen afgenomen en in groep 8 nemen we een landelijke eindtoets af. De resultaten van de toetsen worden besproken tijdens de leerlingenbesprekingen.