fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Versnellen of vertragen

In principe doorloopt een kind de basisschool in acht opeenvolgende jaren. Soms komt het voor dat besloten wordt het kind een jaar over te laten doen. Uiteraard hebben er dan al diverse zorggesprekken plaatsgevonden en worden ouders betrokken in het proces rond het doubleren. Redenen voor het laten doubleren van een kind kunnen zijn dat de extra hulp onvoldoende resultaat heeft opgeleverd of omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind achterblijft. Een kind dat een jaar overdoet wordt extra ondersteund volgens een specifieke aanpak, beschreven in het zorgdeel van het groepsplan. Zo wordt het kind mogelijkheden geboden zich optimaal te ontwikkelen en eventuele achterstanden weg te werken.

De uiteindelijke beslissing tot ‘zittenblijven’ is een schoolverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat het team van de school een bindend besluit hierover neemt.

In een enkel geval kan het voorkomen dat een kind wel naar een volgende groep gaat, maar voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Mogelijk haalt het kind op dat vakgebied niet het beoogde eindniveau van de basisschool. Vanzelfsprekend zal de school inzetten op een zo hoog mogelijk resultaat, in goed overleg met de ouders.

Het is ook mogelijk om een groep versneld te doorlopen. Dit gaat volgens de beleidsprocedure die binnen school is opgesteld.