fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids Keuchenius

1. CBS Keuchenius: dit is onze school!

De basisschool bepaalt voor een behoorlijk deel het verloop van een mensenleven.
In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de juffen en meesters op de basisschool.
Een basisschool kiest u dan ook met zorg.
De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats. Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.

Visie op onderwijs
De kwaliteit van ons onderwijs staat voorop. We werken resultaatgericht, maar vinden het net zo belangrijk dat uw kinderen zich goed voelen op onze school. We werken met hoofd, hart en handen en alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen komen aan bod. Er heerst rust op onze school en er zijn regels.
We richten ons onderwijs op het bijbrengen van kennis maar ook op de ontwikkeling van sociale, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden. Elk kind is uniek. Daarom proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele ontwikkeling en op een verantwoorde manier om te gaan met onderlinge verschillen.
Ieder half jaar evalueren we als team onze Cito-resultaten. Ieder jaar kunnen we constateren dat ons onderwijsaanbod er toe leidt dat we geen enkele uitval op enige inspectienorm hebben en dat we bijna al onze eigen (hogere) doelstellingen behalen!

Het schoolklimaat
We vinden het belangrijk dat in onze school een veilige en vertrouwde sfeer heerst waarin elk kind tot zijn recht kan komen. Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Ook orde en regelmaat dragen bij aan een goed en plezierig werkklimaat.
Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. In deze schoolgids leggen we het bovenstaande verder uit. We willen u laten zien hoe wij werken en wat de behaalde resultaten zijn. U kunt lezen wat u mag verwachten als uw kind een leerling van onze school is of gaat worden.

Aanmelden?
Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.
Alle informatie uit de schoolgids staat ook op onze website: https://keuchenius.csgdewaard.nl, onder het kopje ‘informatie’.
De school is ook op Facebook te vinden.

Wij zijn trots op onze goede en gezellige school. Als u vragen heeft of een toelichting wilt, staat de deur altijd voor u open!

Namens het team van CBS Keuchenius,

Anke Ende, directeur                                         

Tel.: 0186 - 618 246
keuchenius@csgdewaard.nl

2. Waar staat de Keuchenius voor?

ONZE UITGANGSPUNTEN
Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door ons onderwijs en door onze omgang met de leerlingen willen wij hen op hun taak en plaats in de samenleving voorbereiden. Omdat de Keuchenius een christelijke basisschool is, doen wij dit vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Deze identiteit is een belangrijk deel van het fundament waarop ons onderwijs staat. We proberen hier in woord en daad inhoud aan te geven. Onze identiteit inspireert ons tot het (voor)leven van onze pedagogische visie en het verdiepen van de inhoud van ons onderwijs:

 • we zien ieder kind zoals het mag zijn en mag worden: een uniek schepsel! Wij hebben het voorrecht het mee te mogen vormen;
 • we leven goede omgangsvormen voor;
 • we stimuleren de ontwikkeling van normen en waarden;
 • we creëren een veilig schoolklimaat;
 • we stimuleren de ontwikkeling van sociale competenties;
 • we stimuleren de ontwikkeling van de sterke en minder sterke kanten van onze leerlingen;
 • we bieden de kinderen passende zorg en begeleiding;
 • we geven de kinderen goed en uitdagend onderwijs;
 • we geven godsdienstonderwijs, vertellen verhalen en zingen met elkaar;
 • we vieren de christelijke feestdagen;
 • we leren onze leerlingen het dragen van verantwoordelijkheid voor de samenleving;
 • we helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers die betrokken zijn bij elkaar en de maatschappij, ver weg en dichtbij.

We verwachten van alle ouders dat zij achter deze uitgangspunten van onze school staan en dat zij er voor zullen zorgen dat hun kinderen deelnemen aan alle schoolactiviteiten die uit onze identiteit voortvloeien. Deze uitgangspunten zijn vertaald in onze visie op onderwijs, zoals u die in dit hoofdstuk kunt lezen.

2.1. Keuchenius, school met talent!

De Keuchenius is een rijke school, omdat we werken met jonge mensen met veel mogelijkheden! Wat is onze visie op kinderen en onderwijs? Waaraan is onze school te herkennen?

2.2. Wij zien leerlingen met vele talenten

Elk kind is uniek. Ons onderwijs is zo ingericht dat we zorg dragen voor de ontwikkeling van de vele en uiteenlopende talenten van onze leerlingen. We stimuleren kinderen om zich in hun sterke kanten te ontplooien en tevens de minder sterke kanten te ontwikkelen. Hoe doen we dit?

 • In groep 1 tot en met 3 werken we thematisch. Ook de vakken in de hogere groepen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen.
 • Via hun persoonlijke werkkaart kunnen de leerlingen vanaf groep 3 enkele malen per week hun eigen manier van verwerken van de lesstof kiezen: samen of alleen, op papier of aan de computer of beeldend via drama of handvaardigheid.
 • De leerlingen krijgen zo veel mogelijk les op het eigen niveau. Enkele voorbeelden:
  • In de kleutergroepen brengen we de kinderen op een speelse manier met lezen in aanraking. Kinderen die er aan toe zijn kunnen al groeien in hun leesvaardigheid. Vanaf groep 3 wordt het technisch lezen gestructureerd aan alle leerlingen aangeboden. In de groep sluiten we aan bij het individuele leesniveau van de leerling door tutorlezen, met een leescircuit te werken, gerichte opdrachten aan de computer en verwerkingsopdrachten op het individuele niveau. Ook groepsdoorbrekend krijgt het leesonderwijs op niveau vorm: kinderen leren goed technisch lezen onder begeleiding van leerlingen uit hogere groepen (tutorlezen).
  • Bij alle vakken is de klas opgedeeld in drie niveaugroepen. Groep 1 gaat na korte instructie versneld door de lesstof heen en werkt in verrijkingsmateriaal. Groep 2 volgt de gewone uitleg en maakt de lesstof met een weloverwogen minimum aan begeleiding. De derde groep krijgt extra uitleg en maakt de opgaven onder intensievere begeleiding.
  • In elke klas zitten leerlingen die bovengemiddeld scoren op één of meerdere vakken. Zij werken met een verrijkingsmap en krijgen zo verrijkingsopdrachten aangeboden zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en boven het groepsgemiddelde blijven presteren. De leerkracht legt de leerlingen een probleem voor dat ze op eigen niveau en (soms) door samen te werken moeten oplossen. Daarnaast werken we volgens de principes van het groepsdoorbrekend werken: rekenaars, goede begrijpend lezers en goede spellers die hun jaargroep ver vooruit zijn, werken met een hogere groep mee. Andersom is ook mogelijk; dit gaat in overleg met de ouders.
 • Er zijn ook kinderen die bovengemiddeld presteren op taalgebied. Zij kunnen een tweede taal (Duits) leren.
 • Er is een leerlijn voor de meerbegaafde kinderen van onze school. Deze wordt regelmatig herzien en aangepast. De kinderen werken met materiaal op hun eigen niveau volgens de werkkaart. Dit werk wordt vooraf en achteraf met de leerling besproken. Sommige leerlingen zitten in de Kangoeroeklas van CSG De Waard.
 • Ons rapport zit in een portfolio. Het portfolio bevat enkele werkstukken en geeft het kind en u een goed beeld van zijn ontwikkeling. Het kind bepaalt voor een deel zelf wat er inkomt en verantwoordt aan de leraar waarom hij bepaalde producten in zijn portfolio wil opnemen. Hiermee reflecteert het kind op zijn eigen werk. Dit is een fijne manier om de specifieke ontwikkeling van uw kind in beeld te brengen.

2.3. Onze school biedt passend onderwijs

Op onze school wordt op een adaptieve (een bij het kind passende) wijze onderwijs gegeven. De leerkracht stemt het onderwijs zo optimaal mogelijk af op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van een kind.
De leerstof is per jaargroep georganiseerd. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in één groep. Dit betekent echter niet dat alle kinderen de leerstof op hetzelfde niveau en in hetzelfde tempo verwerken! In elke jaargroep worden de vakken op meerdere niveaus aangeboden.
Zo houden we rekening met de individuele verschillen tussen leerlingen en met hun talenten.

Door ons onderwijs adaptief te organiseren kunnen we differentiatie aanbrengen: het ene kind krijgt voor een bepaald vak meer tijd, instructie en hulp van de leerkracht dan het andere kind. We organiseren dit in de klas door:

 • de nadruk te leggen op het leren door spelen in de eerste twee leerjaren;
 • gebruik te maken van een keuzebord bij de kleuters: de kinderen mogen (begeleid) kiezen wat en hoe ze iets spelend leren rondom een gekozen thema;
 • het gebruik van de kleine kring en instructietafel voor verlengde instructie aan kleinere groepen leerlingen die moeite hebben met een (onderdeel van een) vak;
 • het inzetten van voor-instructie voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak;
 • leerlingen die heel goed zijn in een vak slechts een klein deel van de uitleg te laten volgen, waarna ze in hoog tempo door de gewone stof gaan, om vervolgens in hun verrijkingsstof te gaan werken;
 • ruimte te maken tijdens de lessen voor kinderen die extra hulp nodig hebben bij een vak. Door hen individueel te begeleiden, trekken we hen indien mogelijk weer naar een hoger niveau.

2.4. De Keuchenius is een school met een rijk aanbod

Natuurlijk is de cognitieve ontwikkeling van uw kind heel belangrijk, maar dat is niet alles! Goede sociaal-emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling zorgt voor evenwicht in de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen. Als school besteden we nadrukkelijk aandacht aan de verschillende vormen van intelligentie van onze kinderen door:

 • taal, rekenen en de overige vakken niet alleen cognitief aan te bieden en te verwerken, maar ook door gesprekken, drama, muziek, poëzie, tekenen en handvaardigheid;
 • toepassing van de TechniekTorens. Dit is een zeer praktische techniekleerlijn in de school. De kinderen leren door samenwerken, bouwen, ontdekken, experimenteren en zien wat ze doen;
 • drie keer per jaar werken we met alle groepen aan een project. Twee keer spreken we van een klein project en één keer van een groot project. Het grote project sluiten we af met een projectavond waarbij de kinderen met hun ouders en andere belangstellenden langs de klassen kunnen gaan om de tentoongestelde resultaten te bekijken en/of ervaren. Vanuit het aanbod van Cultuur met Kwaliteit worden per groep activiteiten gekozen. Tevens verzorgt één keer in de twee weken een vakleerkracht de muzieklessen. Een paar keer per jaar vindt er via een open podium een gezamenlijke afsluiting plaats, waarbij de leerlingen aan elkaar presenteren wat ze gedaan of gemaakt hebben;
 • de goede sfeer in de school als basis voor prettig leren. Door samenwerkopdrachten, aandacht voor elkaar tijdens kringgesprekken en de aandacht voor normen en waarden ontwikkelen de kinderen hun sociale talenten. Daarnaast passen we de methode ’Leefstijl’ toe, een methode met veel praktische oefeningen en spellen waarmee kinderen hun omgangsvormen versterken;
 • de leerlingen een aantal keer per jaar onder schooltijd deel te laten nemen aan culturele activiteiten zoals museumbezoek, optredens van muzikanten en orkesten en theatervoorstellingen;
 • Alle leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels. Leerlingen die uitblinken op taalgebied bieden we vanaf groep 5 een tweede wereldtaal aan.

2.5. We stimuleren onze leerlingen in zelfstandigheid en zelfregulatie

We zorgen voor een ontwikkeling van de zelfstandigheid en een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs doordat:

 • we de kleuters zelf laten kiezen via het keuzebord;
 • duidelijke schoolbrede werkafspraken er voor zorgen dat leerlingen leren dag- en weektaken zelf in te plannen, deze zo zelfstandig mogelijk uit te voeren en na te kijken;
 • de kinderen in de hogere groepen eigen inbreng hebben in opdrachtkeuze en taken.

2.6. We stimuleren samenwerken

De kinderen leren samen te werken en samen verantwoordelijkheid te dragen door:

 • coöperatief / samenwerkend leren (maatjes) toe te passen. Elke dag zijn er delen van lessen waarbij de kinderen kunnen samenwerken. Een kind leert veel door het een ander kind te zien doen, maar ook door de eigen oplossingsmanier aan een ander uit te leggen;
 • sommige vakken via tutorleren aan te bieden. Binnen een jaargroep, maar ook groepsdoorbrekend, kan een leerling die ergens goed in is een ander hierin verder helpen.

2.7. Het schoolklimaat

In onze school bouwen we aan een sfeer die voor de kinderen veilig en vertrouwd is en waarin elk kind tot zijn recht kan komen. Zo’n klimaat is belangrijk om de visie van onze school en gewenste ontwikkeling van onze leerlingen waar te kunnen blijven maken. We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Ook orde en regelmaat dragen bij aan een goed werkklimaat. Hoe werken we als schoolteam, naast de reeds genoemde werkvormen, met de leerlingen aan dit klimaat?

 • We kennen de schoolbrede afspraken ‘Zo gaan wij met elkaar om’:
  • Iedereen hoort erbij en mag meedoen, we accepteren elkaar zoals we zijn. 
  • We blijven van elkaar en elkaars spullen af. We zorgen goed voor elkaar en onze spullen.
  • We luisteren naar elkaar en lachen met elkaar. 
  • We praten op een goede manier over en met elkaar.
  • We helpen elkaar en werken samen. We houden rekening met elkaar. 
 • Elke dag voeren we een (kring)gesprek over een godsdienst-thema of over een ander onderwerp, alledaagse en bijzondere ervaringen van kinderen, een nieuwsfeit en nog veel meer. Door hierover te praten en op elkaar te reageren ontwikkelen de kinderen hun sociale talenten en leren we de kinderen goed burgerschap;
 • We passen de methode ’Leefstijl’ toe, een methode met veel praktische oefeningen en spellen waarmee kinderen hun omgangsvormen versterken. Zo ondersteunen we de gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen;
 • Ieder schooljaar praten en werken we in alle groepen over ‘pesten en de gevolgen ervan’ en over de afspraken uit ons anti-pestprotocol. In dit protocol hebben we incidenteel en structureel pesten gedefinieerd en een duidelijke aanpak vanuit de methodiek ‘Sta op tegen Pesten’ vastgelegd. De aanpak begint bij de preventieve maatregelen in de groep, waarna een stapsgewijs steeds nadrukkelijker begeleiding door de leerkracht, ib’er en directie volgt. Met het toepassen van deze afspraken kunnen we pesten helaas niet volledig voorkomen en uitbannen. We willen er alles aan doen om de kinderen te leren dat gezellige plagerijtjes bij een veilige school horen, maar dat pesten niet en nooit hoort. Ons anti-pestprotocol is te vinden onder de informatiepagina van onze site;
 • Ook maken wij op school gebruik van het gedragsprotocol. Met dit protocol willen we een gezond en veilig schoolklimaat handhaven voor iedereen, door duidelijk te maken welk gedrag er op school gewenst is. Een ieder behoort zich zo veilig te voelen binnen de school, dat hij/zij ongewenst gedrag durft te melden. Samen met betrokken ouders bespreken we de te nemen stappen bij overschrijding van de in dit protocol genoemde grenzen. Dit geeft de directie handvatten bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Ook dit protocol kunt u onder de informatiepagina terugvinden;
 • Ieder jaar praten we vanaf groep 5 over het gebruik van internet thuis en op school. We maken afspraken over het gebruik van internet op school en deze leggen we vast in het Internetprotocol. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen, werken we op school met een (bijna) ongefilterde internettoegang. De activiteiten van leerlingen op het internet wordt door de leerkracht in de gaten gehouden. Het internetprotocol staat ook op onze website;
 • Als school helpen we waar mogelijk mee om vervelende zaken die buiten schooltijd voorvallen op te lossen. Dit zorgt ervoor dat we ons veilige klimaat behouden;
 • Om de maand besteden we via onze nieuwsberichten aandacht aan het onderwerp ‘Hoe ga ik met een ander om’. We hopen dat u thuis met uw kind ook aan dit zelfde onderwerp aandacht besteedt;
 • Tijdens het overblijven en bij de BSO in de school gelden dezelfde afspraken;
 • In gedrag verwachten we dat niet alleen de leerkrachten en ouders, maar ook de leerlingen respect voor elkaar tonen. Leerkrachten gebruiken positieve taal en zij verwachten dat van ouders ook. Leerlingen zijn behulpzaam en beleefd naar elkaar en volwassenen. De leerkracht gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.

3. Hoe is onze school georganiseerd?

DE LEIDING VAN DE SCHOOL
Directeur: Mevrouw Anke Ende.

De leiding van onze school is in handen van de staf, bestaande uit de directeur, de intern begeleider, twee bouwcoördinatoren en een teamlid.

Anke Ende is directeur van de Keuchenius. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van beleid op onderwijskundig gebied, meerjarenplanning en kwaliteitsbewaking. Tevens zijn personeelsbeleid, financieel beleid, informatievoorziening, het onderhouden van externe contacten en beheer van het gebouw onderdeel van haar werk. 

Voor leerlingen die extra ondersteuning bij hun ontwikkeling nodig hebben is binnen de school een ondersteuningsstructuur opgezet (zie de paragraaf over de leerlingzorg). Wilma de Priëlle is de intern begeleider van de school. Zij coördineert de ondersteuning van deze leerlingen.

De bouwcoördinatoren sturen het onderwijs aan binnen de onderbouw (groepen 1 t/m 3) en de bovenbouw (groepen 4 t/m 8).

De staf heeft gezamenlijk de verantwoording voor het schoolbeleid, de schoolontwikkeling, de meerjarenplanning en de kwaliteitsbewaking.

 

 

3.1. Aanmelden nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen kunt u aanmelden bij de directeur. Voorafgaand aan een inschrijving vindt er een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school plaats. 

Ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de intern begeleider contact met u op om over de specifieke kenmerken van uw kind te praten. In overleg met de leerkracht mogen nieuwe kleuters in de maand voordat ze vier worden zes dagdelen komen wennen. Voor de rust in de groep wordt er in de maand december en de laatste vier weken van het schooljaar niet gewend. Uw kind start dan na de kerst- of zomervakantie. 

Oudere kinderen die we plaatsen kunnen een dag komen meedraaien. De school waar het kind vandaan komt zorgt voor een onderwijskundig rapport. Indien nodig zal er onderzoek plaatsvinden en een plan worden opgesteld om bepaalde hiaten te verhelpen.

3.2. Groeps- en taakverdeling

De school heeft acht groepen, waarin 14 groepsleerkrachten werkzaam zijn. In een aantal groepen werken twee leerkrachten. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor een groep. Om te zorgen voor stabiliteit en herkenbaarheid probeert de school het aantal verschillende leerkrachten voor een groep zo laag mogelijk te houden.

De kleutergroepen zijn gemengde groepen: de 4-, 5- en 6-jarige kinderen zitten bij elkaar in de groep. De andere groepen zijn homogeen qua leeftijd, waarbij we sinds het schooljaar 2019-2020 met de groepen 5, 6, 7 en 8 in ontwikkeling zijn naar gemengde basisgroepen.

Relevante informatie over leerlingen is bij beide leerkrachten bekend. Als er iets voorvalt bij één van de leerkrachten kunt u het best eerst die betreffende leerkracht benaderen. Dit kunt u doen door een afspraak met de leerkracht na schooltijd te maken of een email te sturen. De leerkrachten beantwoorden mailberichten op werkdagen en bij niet dringende zaken uiterlijk binnen 2 weken.

Alle leerkrachten hebben, naast het lesgeven aan een groep en de daarbij behorende voorbereiding, correctie en registratie van gegevens, ook diverse andere taken binnen de schoolorganisatie. Voorbeelden van deze taken zijn ICT-coördinatie, preventiemedewerker, MR-lidmaatschap, cultuurcoördinatie, techniekonderwijs, vertrouwenspersoon en het organiseren van allerlei activiteiten, zoals de kerstviering, het sinterklaasfeest en het zomerfeest.

3.3. Stagiairs

Jaarlijks loopt een aantal studenten van de PABO stage op onze school. De stage is een wezenlijk onderdeel van hun studie. Uiteraard houdt de groepsleerkracht de eindverantwoordelijkheid voor de groep. De laatste stage van de PABO heet de LIO-stage (Leerkracht In Opleiding), een intensieve praktijkstage ter voorbereiding op het leraarschap. De stagiair staat dat jaar steeds meer dagen van de week zelfstandig voor de groep en functioneert als een volwaardig teamlid. De leerkracht van de groep is aanwezig, maar op de achtergrond en niet perse in de groep. Dagelijks wordt de gang van zaken doorgesproken tussen leerkracht en LIO. Naast PABO-studenten zijn er op onze school ook regelmatig stagiaires van de opleiding Onderwijsassistent.

3.4. Vervanging bij verlof, scholing of ziekte

Bij verlof, scholing of ziekte zorgt de directie voor vervanging. Soms is het mogelijk dat degene die als duo-partner voor dezelfde groep staat de vervanging op zich neemt. Als dit niet het geval is, wordt er gezocht naar vervanging door andere collega’s of leerkrachten van buiten de school.
Als er (binnen en buiten de school) geen vervanging beschikbaar is, kan een groep verdeeld worden over de andere groepen. Dit gebeurt voor ten hoogste 3 dagen per groep per ziektegeval. Als het niet anders kan, dan zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Als dit het geval is, dan stellen we de ouders van die groep de dag ervoor op de hoogte.

3.5. Ondersteuning van leerlingen & passend onderwijs

De inrichting van het zorgtraject kunt u lezen op onze site, pagina Ondersteuning van leerlingen & Passend Onderwijs.

3.5.1. De intern begeleider

Wilma de Priëlle, onze intern begeleider (ib‘er), volgt de ontwikkeling van alle leerlingen. Zij coördineert de basis en extra ondersteuning voor alle leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen.
Een intern begeleider ondersteunt collega’s met adviezen, neemt individuele toetsen bij de kinderen af en voert (zorg)gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten. Als de extra ondersteuning in de eigen groep er niet voor kan zorgen dat de leerling op het niveau van de groep kan blijven functioneren, bespreken de leerkracht en de ib‘er de ontwikkeling van deze leerling.

3.5.2. Het leerlingdossier

Binnen onze school werken we met een leerlingvolgsysteem ParnasSys, zodat we de ontwikkeling van elke leerling goed kunnen volgen. Van elk kind houden we een dossier bij met gegevens over de ontwikkeling van het kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Het dossier bevat onder meer observaties, toetsgegevens, resultaten van het werken in de groep, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met het kind, ouders of externe deskundigen. Het dossier is via het Ouderportaal door ouders in te zien en aan te vullen. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

3.6. Versnellen of vertragen

In principe doorloopt een kind de basisschool in acht opeenvolgende jaren. Soms is het voor een kind beter om een jaar te vertragen. Uiteraard hebben er dan al diverse zorggesprekken plaatsgevonden en zijn ouders betrokken bij dit proces.

Het komt geregeld voor dat een kind wel naar een volgende groep gaat, maar voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Mogelijk haalt het kind op dat vakgebied niet het beoogde eindniveau van de basisschool. Over dit soort consequenties wordt door de groepsleerkracht en de ib-er  met ouders en het kind gesproken. Vanzelfsprekend zal de school inzetten op een zo hoog mogelijk resultaat.

Redenen voor het laten doubleren van een kind kunnen zijn dat de extra ondersteuning onvoldoende resultaat heeft opgeleverd of omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind achterblijft. Wanneer een kind een jaar overdoet, ondersteunt de leerkracht het kind extra volgens een specifieke aanpak, beschreven in een plan. Zo ondersteunen we het kind om zich optimaal te ontwikkelen en eventuele achterstanden weg te werken.
De uiteindelijke beslissing tot ‘zittenblijven’ is een schoolverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat het team van de school een bindend besluit hierover neemt.

Het is ook mogelijk dat een leerling een groep versneld doorloopt. Dit gaat volgens de procedure die hier speciaal voor is opgesteld.

3.7. Welke toetsen nemen we af?

Vanaf groep 3 nemen we voor veel vakgebieden toetsen af die bij de methode horen. Daarnaast nemen we twee keer per jaar, aan de hand van de jaarlijkse toetskalender, een aantal methode- onafhankelijke CITO- toetsen af. 

In groep 3 t/m 8 betreffen het reken-, lees-, taal- en spellingtoetsen. In groep 8 nemen we een landelijke eindtoets af. De resultaten van de toetsen worden besproken tijdens de leerlingenbesprekingen. De leerlingen van groep 1 en 2 worden gevolgd door middel van een observatiesysteem. 

De Keuchenius participeert in onderzoeken van hogescholen en universiteiten, waarbij de anonimisering van gegevens gegarandeerd wordt. Als u daar bezwaren tegen heeft, dan kunt u ons die schriftelijk melden. Uw kind zal dan niet deelnemen aan deze onderzoeken.

3.8. De leerlingenraad

Onze school kent een leerlingenraad. Twee leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 zijn gekozen tot leden van de leerlingenraad. Met een leerkracht vergaderen zij over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de school en de leerlingen. Via nieuwsberichten op de site laten zij weten waar ze zoal mee bezig zijn.

3.9. Overgang naar het voortgezet onderwijs

Op de jaarlijkse informatieavond aan de ouders van de leerlingen in groep 8 wordt voorlichting gegeven over de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. In de loop van het cursusjaar delen we folders uit met informatie over open dagen en informatieavonden, zodat u en uw kind zich kunnen oriënteren.

In de maand maart vinden de adviesgesprekken plaats. Het advies dat de leerkracht, in overleg met de directeur en ib´er geven, is weloverwogen en niet beïnvloedbaar. Dit advies is gebaseerd op wat de leerkracht in de praktijk van alledag met de leerling meemaakt: werkhouding, observaties, toetsgegevens van meerdere jaren en de CITO-toetsen. Hij of zij weet van de prestaties, belangstelling en mogelijkheden van de leerling.

De onderwijskundige geschiedenis geven we door aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs. In de jaren nadat de leerlingen van school zijn gegaan, hebben we regelmatig contact met de scholen voor Voortgezet Onderwijs over onze leerlingen en hun vorderingen.

3.10. Schoolmaatschappelijk werk

Sara Ramzani is, vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk, als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan onze basisschool. Sara is bereikbaar via s.ramzani@kwadraad.nl of op 06 4071 6473. Samen met haar kunt u dan een afspraak maken op school. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en schoolgerelateerde problemen of zorgen, anders dan leerproblemen.

Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst indien nodig door, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk, voor zover u hier toestemming voor geeft, nauw contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is.

3.11. Logopedie

Elk jaar screent een logopediste onze 5-jarige leerlingen op het gebied van taal- en spraakproblemen. Opvallende uitkomsten worden met de ouders besproken. Mocht uw kind een vervolgonderzoek of de behandeling van een logopediste nodig hebben, kunt u bij de huisarts een verwijzing vragen. Wij werken op een heel prettige manier samen met Logopediepraktijk Wijnmaalen, die in ons gebouw is gevestigd. Gegevens kunt u opvragen bij de intern begeleider.

3.12. Andere belangrijke functies

Op onze school fungeren de volgende personen of instanties die voor u van belang zijn. Op de genoemde pagina van onze site kunt u meer informatie vinden:

4. Hoe is ons onderwijs ingericht?

GODSDIENSTONDERWIJS
Onze school is een christelijke basisschool. We werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Deze identiteit is een deel van het fundament waarop ons onderwijs staat.
Vanuit dit vertrekpunt willen we goed onderwijs geven, een christelijke levenshouding en basiskennis overdragen en een veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving onderhouden, waarin iedereen zichzelf mag zijn. In de klas besteden we daar als volgt aandacht aan:

 • In iedere groep beginnen en eindigen we de dag met gebed en/of het zingen van christelijke liederen.
 • Elke week vertellen we een aantal Bijbelverhalen en andere verhalen rond een bepaald thema. We gebruiken hierbij de methode ‘Kind op Maandag’. Deze verhalen gaan over de omgang van God met de mensen, maar ook over hoe we omgaan met elkaar. Over deze verhalen gaan we met de kinderen in gesprek. Aan Christelijke normen en waarden schenken we daarbij uitdrukkelijk aandacht. Hierbij valt te denken aan basisvertrouwen, samenwerking, echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht, gerechtigheid en respect hebben voor elkaar.
 • We vieren (gezamenlijk) het kerstfeest en het paasfeest. In de groep komen ook de overige Christelijke feesten aan de orde.

Naast de Bijbelvertellingen wordt er aandacht besteed aan de zending. Elke week mogen de kinderen zendingsgeld meebrengen. De zendingscommissie stelt elk jaar een aantal goede doelen voor waaraan de opbrengst wordt besteed. Ook doen we mee aan incidentele acties, zoals de actie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans.

4.1. Activiteiten in groep 1 en 2

Bij onze groepen 1/2 ligt de nadruk op het ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden, werken met ontwikkelingsmateriaal, beweging, expressie en sociale vaardigheden.
De schooldag begint en eindigt meestal in de kring. De kinderen praten dan over allerlei dagelijkse zaken, zingen liedjes en leren met elkaar op een speelse manier belangrijke basisbegrippen. Na de beginkring gaan de kleuters op het schoolplein of in het speellokaal spelen of spelend werken in het klaslokaal en op de gang. De activiteiten vinden plaats aan de hand van thema’s die aansluiten bij de directe belevingswereld van de kinderen. De thema’s komen overwegend uit de methode ‘Schatkist’.

4.1.1. Spelen en werken

Het spelend werken doen de kinderen aan tafels of in de themahoeken zoals de bouw-, huis-, zand/water-, timmer-, en lees/luisterhoek, en steeds weer nieuwe hoeken die passen bij het thema. Dit spelend werken wordt gestuurd middels een keuzebord, waarop kinderen aangeven welke activiteit zij willen doen. Zo kunnen zij de activiteiten kiezen waar ze zin in hebben en kan de leerkracht hun ontwikkeling in de gaten houden.

In het begin van groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. Als de kinderen wat langer op school zijn, krijgen ze een Schatkaart. De Schatkaart sluit aan bij het thema dat er in de groep centraal staat. Op de kaart staan opdrachten die de kinderen zo zelfstandig mogelijk in een week leren doen: creatieve opdrachten, reken- en taalspelletjes en werken met ontwikkelingsmateriaal wat ze zelf al kunnen nakijken. Ook doen ze activiteiten met de leerkracht in een kleine kring of ze spelen in een hoek die naar het thema is ingericht.

In groep 2 bevat de Schatkaart meer opdrachten. We zorgen voor een geleidelijke verschuiving van stimuleren en begeleiden naar systematische instructie. Zo krijgen oudere kleuters meer gebonden taken dan jongere kleuters. De leerkracht krijgt een meer sturende rol. Aan de oudste kleuters worden ook speelse activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven. 

4.1.2. Vroeg Engels

Twee keer per week doen de kleuters een activiteit in het Engels. De kinderen leren onder andere de kleuren, de dagen van de week en andere eenvoudige woorden op een speelse manier. Ook zingen ze veel Engelse liedjes.

4.1.3. Bewegingsonderwijs

Een kleuter heeft veel behoefte om te bewegen. Dit is heel belangrijk voor een jong kind. Zo ontwikkelt het de grove en fijne motoriek, leert goede omgangsvormen en leert zich oriënteren in de ruimte. Elke dag is er veel gelegenheid voor de kinderen om binnen en buiten te spelen. Zowel in het speellokaal als op het plein worden bewegingscircuits opgezet zodat het kind alle basale vaardigheden ontwikkelt. Ook kunnen de kinderen veel vrij (samen)spelen met alle aanwezige materialen.

4.1.4. Digitale ontwikkeling

De school beschikt over voldoende moderne chromebooks om met een hele klas tegelijk met software te kunnen werken. Bij de kleuters gebruiken we deze mogelijkheden beperkt: één keer per week, ondersteunend aan andere leerdoelen spelen zij online spellen die bij onze methode passen. Er zijn zoveel andere manieren waarop kinderen - en zeker kleuters - iets leren!

4.2. Activiteiten in de groepen 3 - 8

Ten opzichte van de kleutergroepen werken we vanaf groep 3 meer met methodes. Vijf maal per jaar staat er binnen de hele school één thema centraal. Alle klassen zijn dan met hetzelfde onderwerp of project bezig. Naast de in deze paragraaf genoemde methoden gebruiken we vele en gevarieerde andere materialen en werkvormen om de vakken te integreren en te verrijken. De kinderen werken bij bijna alle vakken met een softwarepakket of op een website en er is modern zelfstandig werkmateriaal waaruit de kinderen kunnen kiezen ter aanvulling van de gewone lesstof.

4.2.1. Lezen

In groep 3 leren de kinderen lezen met de nieuwste versie van de methode ‘Veilig Leren Lezen (KIM-versie)’. De nadruk ligt in deze groep op het technisch correct leren lezen van teksten. Vanaf groep 4 komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend lezen en later ook op het studerend lezen. De methode ‘Nieuwsbegrip XL’ vormt hierbij een uitstekend handvat. Deze methode kenmerkt zich door actualiteit: leerlingen passen begrijpend leesstrategieën toe op actuele onderwerpen. Deze manier van werken spreekt aan.

Uiteraard vinden we leesplezier ook belangrijk. Het lezen uit de schoolbibliotheek, bibliotheekbezoek en het voorlezen door de leerkracht dragen ook bij aan het stimuleren van lezen. We doen ieder jaar ook mee met de Kinderboekenweek. Vanaf januari 2021 gaan wij een samenwerking aan met de Bibliotheek op School. 

Naast het lezen in de groep wordt er elke dagelijks groepsdoorbrekend gelezen, waarbij lezers uit de hogere groepen de jonge lezers coachen. Zo leren alle kinderen snel en goed lezen.

4.2.2. Taal en spelling

Taalverhaal.nu is de moderne methode waarmee we de ontwikkeling van de taalvaardigheden van de kinderen ondersteunen. Deze methode kenmerkt zich door een sterke spellingen woordenschatleerlijn en de optimale mogelijkheid om te differentiëren naar niveau, leerstrategie en tempo.
Ons taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar en praten met anderen. Naast het schriftelijk taalwerk, leren we kinderen ook verhalen schrijven, spreekbeurten en boekbesprekingen houden. Ze leren structuur aan te brengen in hun denken door in stapjes te denken: eerst observeren, dan informatie ordenen en dan pas oordelen. Ze leren ook te redeneren, betogen en overtuigen.
De methode kent een spannende multimediale verhaallijn. De personages en belevenissen groeien door de leerjaren mee. De opdrachten en manier van aanbieden zijn divers, zodat alle leerlingen op hun manier kunnen leren. De opdrachten bieden ruimte voor zelfstandige, klassikale, digitale en coöperatieve werkvormen.

4.2.3. Rekenen

Vroeger werd rekenen slechts gezien als het leren van technieken om bij optel- en aftreksommen, vermenigvuldigen, delen en breuken tot het juiste antwoord te komen. Tegenwoordig leren de kinderen met inzicht en overleg het goede antwoord te vinden. Kinderen leren behalve de rekenkundige bewerkingen ook te werken met tabellen en grafieken, te schatten en allerlei rekenkundige problemen op te lossen. Het gaat niet meer alleen om het resultaat, maar ook om de berekening zelf. 

De basis van ons rekenaanbod ligt in de methode ‘Wereld in getallen’, die op drie niveaus in de groep wordt uitgewerkt. De eerste groep gaat versneld door de basisstof heen, waarna zij verder gaan met verrijkingsstof. De tweede en derde groep krijgen basisinstructie, waarna ook zij de opdrachten maken. De leerlingen die extra begeleiding nodig hebben krijgen verlengde instructie en oefenen uitgebreid onder begeleiding van de leerkracht. Een deel van de lessen verwerken de leerlingen dagelijks binnen de bij de methode behorende software.

4.2.4. Digitale ontwikkeling

Digitale reken-, lees- en spellingprogramma’s en programma’s voor wereldoriëntatie staan vanaf groep 3 meerdere malen per week op de planning. De leerlingen werken zowel op momenten dat dat past bij hun individuele dagtaak, maar ook met de hele groep tegelijk op de computer. 

De kinderen leren het internet te gebruiken voor informatieverwerving. We hebben ervoor gekozen om de sites niet af te schermen, maar de kinderen ermee te leren omgaan. Daarvoor tekenen de leerlingen vanaf groep 5 een internetprotocol.  

Voor de verdere ontwikkeling en toepassing van ICT binnen ons onderwijs hebben we een ICT-beleidsplan opgesteld. Dit plan is een onderdeel van het schoolplan.

4.2.5. Schrijven

Vanaf groep 3 wordt het schrijven systematisch aangeleerd door middel van de methodes 'Pennestreken' en ‘Novoskript’. We vinden het belangrijk dat een kind een duidelijk en leesbaar handschrift heeft. De kinderen schrijven in alle groepen met (vul)potlood, omdat dit belangrijk is voor de ontwikkeling van een goed handschrift.

4.2.6. Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie worden op onze school geïntegreerd  gegeven met behulp van de methode Faqta. Deze methode biedt veel mogelijkheden om in te gaan op de actualiteit. Beeldmateriaal en internet spelen een ondersteunende rol. Af en toe nemen we deel aan een excursie of een natuurles van het Hoeksche Waards Landschap.

Voor verkeer gebruiken we materialen en activiteiten zodat leerlingen op een praktische manier leren om zich veilig door het verkeer te bewegen. Een afsluitend praktisch en theoretisch verkeersexamen in groep 7 of 8 maakt hier deel van uit.

In het jaar dat er geen verkeersexamen op het programma staat krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 EHBO en doen zij hierin examen.

4.2.7. Expressie-activiteiten

Ook de creatieve ontwikkeling van een leerling is heel belangrijk; het gaat niet alleen om hoofd-werk! Naast het aanleren van een aantal technieken en het leren hanteren van de benodigde gereedschappen en materialen, ligt de nadruk op de ontwikkeling van creatieve vaardigheden. Tekenen, handvaardigheid, drama en muziek verrijken de lessen en zijn voor veel kinderen een andere manier om te leren.. 

Elke week staat er muziek, tekenen en handvaardigheid op het programma. De lessen worden door een leerkracht of een andere deskundige gegeven. Een paar keer per jaar vindt er een gezamenlijke afsluiting plaats zodat de leerlingen aan elkaar kunnen presenteren wat ze gedaan of gemaakt hebben.

Eén keer in de twee weken begeleidt een muziekdocent van Muziekschool Hoeksche Waard de muzieklessen binnen de groep. Zo leren we met elkaar muzikale vaardigheden op een hoger niveau.

Naast het volgen van de creatieve vakken binnen de school, nemen we deel aan activiteiten van het CmK; Cultuureducatie met Kwaliteiten bezoeken we af en toe een concert of museum. Zo maken de kinderen kennis met allerlei kunststromingen binnen dans, kunst, muziek en drama.

4.2.8. Bewegingsonderwijs

Groep 3 heeft één keer per week, en de groepen 4 t/m 8 hebben twee keer per week gymnastiek in sporthal ‘Het Paradijs’. Eén van de twee lessen wordt gegeven door een leerkracht die zich hierin gespecialseerd heeft.

4.2.9. Sociaal-emotionele ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten en zich thuis voelen in de groep. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. We besteden aan het begin van de dag en tijdens de lessen veel aandacht aan omgangsvormen. Door het toepassen van de methode ‘Leefstijl’ verzekeren we ons van goede ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

4.2.10. Engels

Vanaf groep 1 gebruiken we de moderne methode ‘Join in’ als doorlopende leerlijn onder onze Engelse lessen. In groep 3 en 4 worden de liedjes en woorden die de kinderen bij de kleuters hebben geleerd herhaald. Er wordt in die groepen niet veel nieuwe Engelse stof aangeboden. In deze groepen staat het goed leren lezen en schrijven van de Nederlandse taal centraal. 

De nadruk ligt bij de Engelse lessen in eerste instantie op het mondelinge taalgebruik: van luisteren naar spreken en van input naar output. Leren met je hele lichaam, het beleven van woorden en verhalen en nadoen van opdrachten maakt deel uit van de methodiek. Naast het luisteren en spreken besteden we in de hogere groepen ook aandacht aan de schrijfwijze. 

Zes keer per jaar hebben we een Engelse dag. We spreken dan veel Engels met elkaar. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen Engelse huiswerkopdrachten.

4.2.11. Techniek

Wat is stroom? Hoe werkt een zonnecel? Hoe bouw ik een stevige constructie? Kan ik ook tandpasta maken? Dit zijn technische problemen die tot de verbeelding van de kinderen spreken. Met de Techniek Torens vinden de leerlingen in groepjes antwoorden op deze en vele andere technische vragen. 

Bovendien doen we regelmatigmee met het Techniektoernooi. De kinderen moeten het in wedstrijdvorm tegen andere scholen opnemen door een technisch product te maken volgens een door het toernooi verstrekte technische omschrijving. Een echte uitdaging dus!

4.2.12. School op Seef - praktische verkeerslessen

In 2017 heeft onze school het verkeersveiligheidslabel ontvangen van SCHOOL op SEEF. SCHOOL op SEEF is een initiatief van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland en helpt leerlingen van basisscholen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer. Het programma bevat allerlei soorten lessen: van leerzame filmpjes tot uitdagende verkeersplaten, van uitleg in de klas tot speelse oefeningen in de praktijk. Het geeft ons alle hulpmiddelen om met verkeersveiligheid aan de slag te gaan, maar de school kan dit niet alleen.

Wat zo mooi is aan SCHOOL op SEEF is dat het bestaat uit een samenwerking tussen school, gemeente en (verkeers)ouders, zodat niet alleen de school, maar de hele omgeving veiliger wordt. Een label van SCHOOL op SEEF is 3 jaar geldig en dan moet de school herlabeld worden. In september 2020 is opnieuw het label aangevraagd. Na een gesprek met de commissie kregen wij het bericht dat de Keuchenius voor de tweede keer het verkeersveiligheidslabel heeft ontvangen. De SCHOOL op SEEF-commissie geeft aan dat ze zeer tevreden zijn over de goede jaarplanning waarin de verkeerslessen zijn opgenomen, het contact met de gemeente en het inzicht hebben in de knelpunten rondom de school.

4.3. Aanbod voor leerlingen met een voorsprong

Verrijkingsmappen, een eigen werkplanning en individuele weektaken liggen aan de basis om kinderen met een hoge intelligentie uit te dagen om hun talent op bepaalde gebieden goed te gebruiken. Als School met Talent vinden we het belangrijk om meerbegaafde kinderen goed te begeleiden en te volgen; zij denken anders, leren anders, redeneren anders. Zij hebben meer uitdaging nodig en werken voor één of meerdere vakgebieden in een andere jaargroep of krijgen verrijkingsmateriaal aangeboden, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en boven het groepsgemiddelde blijven presteren. Volgens hun eigen planning op hun werkkaart werken zij, individueel of met andere leerlingen, in hun verrijkingsmappen aan eigen leerdoelen. 

4.3.1. De Kangoeroeklas: Met sprongen vooruit!

Ook dit schooljaar wordt binnen CSG De Waard een regionale plusklas ingezet, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan (vermeend hoog)begaafde leerlingen. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar. De rest van de schoolweek bieden de eigen scholen vanzelfsprekend een uitdagend en passend programma. 

Eén van de drie Kangoeroeklassen is tweewekelijks een ochtend te gast op de Keuchenius. Op dinsdagochtend komen kinderen uit Heinenoord, Piershil, Mijnsheerenland en van verschillende scholen in Oud-Beijerland bij elkaar.

Er zijn uiteenlopende redenen waarom leerlingen in de Kangoeroeklas zitten.

Deelnemende (hoog)begaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de eigen basisschool, hebben de deelnemers aan de Kangoeroeklas behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. Zij hebben op een bepaalde manier ‘last’ van hun talent. In de Kangoeroeklas wordt aandacht aan deze onderwijsbehoefte besteed.

Zo is er veel aandacht voor de sociale emotionele kant van de kinderen, voor het leerproces in het algemeen, voor de executieve functies en voor het ontwikkelen van autonomie en zelfverantwoordelijkheid. Enkele dingen waar leerlingen binnen de Kangoeroeklassen aan werken zijn: samenwerken, zelfreflectie, kritiek geven en ontvangen, zelf opzoeken en aangaan van uitdagingen, verwoorden en uiten van dingen, discussiëren en filosoferen, doorzetten, plannen maken en uitvoeren, presenteren, je zelf ontdekken en jezelf leren zijn of blijven.

Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. 

Aanmelden voor de Kangoeroeklas verloopt via de intern begeleider en hoogbegaafdheidscoördinator van de school van uw zoon of dochter. De aanmelding wordt altijd beoordeeld door een toelatingscommissie die toetst of het kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor plaatsing.

Ieder jaar verschijnt in september een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken. 

4.4. Bijzondere activiteiten

In de loop van het cursusjaar gaan alle groepen op schoolreis. De bestemming wordt bepaald in overleg met de ouderraad. De leerlingen van groep 8 gaan aan het einde van het schooljaar drie dagen op schoolkamp.Via nieuwsitems op de site wordt u hier ieder jaar tijdig over geïnformeerd.


Andere bijzondere activiteiten door het jaar heen:

 • Schoolbrede projecten (2x klein, 1x groot)
 • Project Kinderboekenweek
 • Activiteiten rond sinterklaas
 • Kerstfeest
 • Paasfeest
 • Cultuuractiviteiten via CmK
 • Gastlessen techniek en natuur
 • Excursies, zoals naar het Hoekschewaards Landschap en boerderijbezoeken
 • Sportdagen
 • Zomerfeest
 • Verjaardagen vieren
 • Musical groep 8

Alle bovengenoemde activiteiten zijn officieel opgenomen in de jaarplanner. Deelname is verplicht.

4.5. Buitenschoolse activiteiten

Ieder jaar draait er een naschools cursusprogramma op de Keuchenius, in samenwerking met CBS De Hoeksteen, de BSO van Kivido, Muziekschool Hoeksche Waard en De Bazuin. De afgelopen jaren zijn er onder andere gitaar-, piano-, en blokfluitworkshops geweest en workshops op het gebied van tekenen en schilderen, sport, theater en diplomazwemmen. Verder nemen kinderen van onze school deel aan onder anderen het schoolvoetbaltoernooi, het korfbaltoernooi en de avondvierdaagse. Veel kinderen hebben enthousiast deelgenomen. Dit soort activiteiten vullen ons onderwijs aan en maken dat kinderen weer andere talenten goed kunnen ontplooien.

Deelname aan buitenschoolse activiteiten geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ouders van de deelnemende kinderen en/of de faciliterende partnerorganisatie.

5. Ouders en de school

OUDERBETROKKENHEID
Vanuit onze visie vinden we ouderbetrokkenheid heel belangrijk. U kent uw kind het best en het langst; u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. De betrokkenheid van ouders bij hun kind(eren) beïnvloedt de leerprestaties, de werkhouding en het gedrag van hun kind in hoge mate! Ouders kunnen de school van cruciale informatie voorzien en ze kunnen waardevolle tips geven voor de ondersteuningaanpak van hun kind. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar kansen voor een kind, om niet vanuit problemen te denken, en om hierover heldere afspraken te maken.

Van school uit proberen we u goed op de hoogte te houden van alle activiteiten die op school plaatsvinden. U kunt op vele manieren betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder in de groep van uw kind of als lid van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Uw hulp en betrokkenheid vinden wij heel waardevol!

Cadeau van de ouders ontvangen n.a.v. de thuiswerkperiode

5.1. Nieuwsberichten, belangrijke data en andere informatie

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. 

Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

5.2. Informatie- en spreekavonden

Aan het begin van elk cursusjaar houden we in de groepen 1, 2, 3 en 8 een informatiemoment. Op dit moment wordt u mèt uw kind verwacht; de kinderen geven u (een deel van) de informatie over de werkwijze in de groep en over de vele activiteiten.

Een aantal keren per jaar zijn er oudercontactavonden. In de eerste weken van het schooljaar wordt u met uw kind uitgenodigd voor het startgesprek, de andere avonden zijn gekoppeld aan het moment dat de kinderen een rapport krijgen, zodat u de groepsleerkracht kunt spreken over de vorderingen van uw kind. Uiteraard bent u ook tussendoor altijd welkom voor een gesprek, zowel met de leerkrachten als de directie.

In de jaarplanner kunt u de data vinden van de informatie- en spreekavonden.

5.3. Inloop- en meeloopochtenden

De eerste woensdagochtend van de maand gaan de deuren om 8.30 uur open en kunt u aan het begin van de woensdagochtend met uw kind de klas inlopen om samen het schoolwerk te bekijken. Op onze school is het ook mogelijk om eens ‘een kijkje in de keuken’ te nemen. Elk schooljaar heeft u in alle groepen de mogelijkheid om een deel van de dag mee te draaien in de groep van uw kind. In de Jaarplanner vindt u de data waarop dat mogelijk is. Bij de leerkracht van uw kind kunt u zich inschrijven voor een bepaald dagdeel.

5.4. Hulp- en klassenouders

Bij heel veel activiteiten in school is de hulp van ouders onmisbaar. We hebben binnen onze school de afspraak dat elke ouder minimaal één keer per jaar ergens mee meehelpt - vele handen…

Aan het begin van elk schooljaar wordt geïnventariseerd wie er waarmee meehelpt: u kunt zich dan opgeven als klassenouder,  leeshulp , hulp bij kerstopbouw of -afbraak, crea-activiteiten, kleine klusjes en nog veel meer. 

5.5. De ouderraad (OR) en ouderbijdrage

"Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn de leden van de Ouderraad van de Keuchenius. Een enthousiaste groep ouders die met nog veel meer enthousiasme en toewijding samen met de leerkrachten van onze school het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, project, zending, Paasfeest, schoolreis, zomerfeest, avondvierdaagse, afscheidsmusical van groep 8 en de schoolfotograaf voor uw kind(eren) organiseren. Tevens beheren wij de ouderbijdrage waar deze feesten van bekostigd worden.

Hulp kunnen wij altijd gebruiken, als OR-lid of als hulpouder in de groep van uw kind voor bijvoorbeeld leeshulp of meehelpen met het versieren van de school voor een feest. Heeft u hier interesse in of wilt u hier iets over vragen stuur ons dan een mail op or.keuchenius@csgdewaard.nl of schiet ons aan op school.

Wij hopen dat u ons komt helpen."

De zittingsduur in de ouderraad is drie jaar. Men kan zich daarna herkiesbaar stellen. Jaarlijks zijn er verkiezingen.

Informatie over de ouderbijdrage treft u op de site aan onder informatie/betrokken ouders.

5.6. De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. We spreken met elkaar over zaken die de ouders (en hun kinderen) aangaan en zaken die het personeel aangaan.
De MR wil een bijdrage leveren aan kwalitatief goed onderwijs en een goede sfeer binnen de school. Dit proberen we te bereiken door het beleid van de school en de dagelijkse gang van zaken binnen de school op een positief kritische manier te volgen. Ook ondersteunen we openheid en overleg tussen schoolleiding, leerkrachten en ouders. De MR heeft instemmings- en adviesrecht, dus samen werken we aan het schoolbeleid. We volgen het beleid van het bestuur voor zover dit het belang van de Keuchenius raakt. Hierbij valt te denken aan de vakantieregeling, de schoolgids en veiligheid op school. Ook denken we als MR mee over de invulling van bijvoorbeeld het schoolplan en buigen wij ons over het financieel beleid van onze school.

Bent u van mening dat er zaken zijn, betreffende de school, die niet kloppen of heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met de MR opnemen via: mr.keuchenius@csgdewaard.nl
Verder kunt u uw ideeën en opmerkingen deponeren in de MR-ideeënbus die u kunt vinden in de school.

5.7. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan kunt u op onze site, pagina Jaarverslag, procedures en protocollen, of op https://csgdewaard.nl/over-de-waard/organisatie/klachtenprocedure lezen hoe u kunt handelen.

5.8. Andere belangrijke procedures

Met de volgende procedures kunt u te maken krijgen. U treft ze aan op de pagina ‘jaarverslag, procedures en protocollen’ van onze site:

 • Gedragsprotocol
 • Anti-pestprotocol
 • Schorsen en verwijderen van leerlingen
 • Meldcode huiselijk geweld
 • Vertrouwensinspecteurs

6. Onderwijsontwikkeling en resultaten

ONDERWIJSONTWIKKELING
Het onderwijs is het laatste decennium behoorlijk veranderd en zal de komende jaren blijven veranderen. Ons team besteedt, naast het lesgeven en organiseren van activiteiten, veel aandacht aan ontwikkeling van de school en persoonlijke professionalisering. Ieder jaar organiseren we als team vijf studiedagen, zodat wij nieuwe ontwikkelingen binnen de school kunnen starten, nieuwe methodes goed kunnen invoeren en onderwijs kunnen blijven aanbieden dat bij de maatschappelijke ontwikkelingen past.

Welke ontwikkelingen wij de komende jaren door gaan maken en hoe wij ons onderwijs willen ontwikkelen, hebben we beschreven in ons Schoolplan. U kunt de meerjarenplanning en ons jaarplan inzien inzien op onze site, pagina ‘onze school/onderwijsontwikkeling’. Ook kunt u onze school terugvinden op https://www.scholenopdekaart.nl.

6.1. Individuele nascholing

Een groot deel van ons team volgt, naast bovengenoemde schoolontwikkeling, individuele trainingen op het gebied van speciale leerlingenzorg, reken-, gedrags- of taalspecialisatie en omgaan met bijzonder gedrag. De persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten kan ondersteund worden door middel van Beeldcoaching. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de site, pagina ‘onze school/onderwijsontwikkeling’.

6.2. Schoolresultaten

De belangrijkste opbrengsten van ons onderwijs zijn onze leerlingen: gelukkige leerlingen die vaardig zijn om zich verder te ontwikkelen en die zich waardig en aardig kunnen gedragen in de maatschappij.
In de visie van de school hebben wij omschreven dat we streven naar een ononderbroken ontwikkeling en het onderwijs zo veel mogelijk afstemmen op de individuele mogelijkheden van het kind. In hoofdstuk 3 heeft u gelezen hoe we de resultaten van leerlingen meten en vastleggen in het leerlingvolgsysteem. Over de resultaten van uw eigen kind wordt met u persoonlijk gesproken tijdens de oudercontactavonden.

Uiteraard doet ook de Keuchenius mee aan een landelijke eindtoets. De eindtoets kent, naast de score van iedere leerling, een gemiddelde schoolscore toe. De school scoort hier ruim voldoende op, zoals u kunt zien op 'Scholen op de Kaart'. Uit deze gegevens blijkt dat onze leerlingen ieder jaar ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. Ook de uitstroomgegevens richting het Voortgezet Onderwijs, die op de pagina 'Schooladvies' en 'Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar' op diezelfde site staan, tonen die goede resultaten aan.

7. Schooltijden en vakantierooster

De volgende schooltijden gelden voor onze school:

maandag, dinsdag en donderdag: 8.45 12.15 uur & 13.30 – 15.30 uur
woensdag: 8.45 – 12.30 uur
vrijdag groep 1 t/m 4: 08.45 – 12.15 uur
vrijdag groep 5 t/m 8: 08.45 – 12.15 uur & 13.30 – 15.30 uur

10 minuten voor aanvang gaat de bel en gaan de deuren open. De kinderen gaan naar binnen waar ze door de leerkracht worden ontvangen. Kleuters mogen door hun ouders worden binnengebracht. Dit geldt tot aan de herfstvakantie ook voor de leerlingen van groep 3.

Tussen de middag zijn de pleinen in gebruik door de TSO. Kinderen die niet overblijven worden pas om 13.15 uur op het plein toegelaten. De ochtend wordt onderbroken door een pauze van een kwartier.

Het gymrooster vindt u op de pagina schooltijden en gymrooster.

7.1. Vakantierooster en verlofregeling

Het vakantierooster van de school staat op onze site, op de pagina 'Vakantierooster en verlof'.
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen. Alle verzoeken kunt u 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de directeur. Vanaf de pagina 'Formulieren' is het verlofformulier te downloaden dat u ingevuld bij de directeur kunt inleveren.

8. Overige informatie

Melden afwezigheid

Indien uw kind door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u dit telefonisch door te geven, het liefst uiterlijk een kwartier voor schooltijd. Indien u ons niet kunt bereiken, kunt u mailen naar keuchenius@csgdewaard.nl 

U kunt een wijziging in uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres aan ons doorgeven via het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys.

8.1. Eten en drinken tijdens de pauze

De kinderen mogen iets te eten en te drinken meenemen voor de ochtendpauze. Denkt u hierbij aan een gezonde koek, een boterham of een stukje fruit; geen chips, chocola of snoep. Het drinken mag geen priklimonade zijn. Op deze manier proberen wij de onderlinge verschillen beperkt te houden. Op feesten en verjaardagen mag hiervan afgeweken worden. Informeert u bij een traktatie vooraf even bij de leerkracht van uw kind naar eventuele voedselallergieën van klasgenoten.

8.2. Overblijven (TSO)

Op onze school kunnen kinderen overblijven. De organiatie hiervan is geheel in handen van ouders van de overblijfwerkgroep. Via tso.keuchenius@gmail.com kunt u hierover de benodigde informatie krijgen.
Voor de betaling van de overblijfvergoeding krijgt u per kind maandelijks achteraf een rekening. Dit bedrag kunt u overmaken op rekening NL21RABO03511.68.486 t.n.v. St. Ouderbijdragen De Waard, overblijfcommissie CBS Keuchenius, onder vermelding van de groep en naam van uw kind. U kunt de penningmeester van de TSO ook bereiken via het hetzelfde mailadres.
Het TSO-protocol ligt ter inzage bij de directie.

8.3. Buitenschoolse opvang (BSO)

In onze school is een ruimte ingericht voor voor- en naschoolse opvang. Deze wordt verzorgd door Kivido, een professionele organisatie voor buitenschoolse opvang. Informatie is op te vragen bij de directie of bij Kivido, www.kivido.nl, tel. 0186 620 342.

8.4. Peuterspeelzaal

In de Keuchenius zijn twee peutergroepen van stichting Spelenderwijs gehuisvest. Peuters vanaf de leeftijd van 2½ jaar zijn er welkom. Regelmatig is er overleg tussen de peuterspeelzaalleidsters en de kleuterleerkrachten en werken zij ook wel eens aan een gezamenlijk thema. Meer informatie kunt u opvragen bij de directie of bij stichting Spelenderwijs, www.spelenderwijshw.nl, tel. 0186 616 707.

8.5. Verjaardagen

Als een kind jarig is, mag het in de klas trakteren. Kleuters mogen die dag met ouders een kwartiertje later komen; de groep zit dan al helemaal klaar...! De kinderen gaan in de pauze de klassen rond met een klasgenoot, een feestelijke gebeurtenis voor ieder jarig kind!
Spreekt u de dag waarop de verjaardag wordt gevierd van te voren met de leerkracht af, in verband met alle andere activiteiten?

8.6. Portfolio inclusief rapport

De leerlingen van groep 1 krijgen voor het eerst een portfolio, met rapport, aan het eind van het eerste cursusjaar. Vanaf groep 2 krijgen ze twee keer per jaar een portfolio mee. 
In ons portfolio doet de leerling, samen met de leerkracht twee opdrachten waar ze heel trots op zijn. Dat kan bijvoorbeeld een mooie tekening, een repetitie, of een werkblad van lezen zijn.

In het rapport staan de beoordelingen van de toetsen die de kinderen gemaakt hebben. Ook hun leer- en werkgedrag wordt in het rapport beoordeeld. De scores en vaardigheidsgrafieken van Citotoetsen worden aan beide rapporten toegevoegd.

Zo laten we een zo compleet mogelijk beeld van uw kind zien.
We verwachten het rapport binnen 8 weken ondertekend terug.

8.7. Plakboek

Het werk van de kinderen van groep 1 en 2 wordt door de leerkracht verzameld en ingeplakt in plakboeken. In de periode van de spreekavonden kunnen de ouders deze bekijken. Aan het eind van groep 2 mogen de plakboeken mee naar huis.

8.8. Zending

Bij voorkeur op maandag kunnen de kinderen zendingsgeld meebrengen. Dit wordt besteed aan wisselende zendingsprojecten. U wordt hiervan op de hoogte gehouden door de zendingscommissie.

8.9. Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Hij maakt dan portret- en groepsfoto’s. U bent nooit verplicht de foto’s af te nemen. De data staan in de Jaarplanner die u ieder jaar krijgt.

8.10. Allergieën en medicijn gebruik

In ons Leerlingvolgsysteem staan de bijzonderheden op medisch gebied vermeld, die voor school belangrijk zijn om te weten. Ouders kunnen via het ouderportaal deze gegevens inzien en wijzigen. Uiteraard worden deze gegevens conform de AVG behandeld.

8.11. Luizencontrole

Na alle vakanties worden de kinderen gecontroleerd op luizen. De data waarop deze controles plaatsvinden staan in de jaarplanner. Wij verzoeken u de kinderen niet met ingewikkelde kapsels naar school te sturen en ook geen gel of haarlak te laten gebruiken. Verder is het heel belangrijk dat u het aan de leerkracht meldt wanneer uw kind hoofdluis heeft en is behandeld.

9. Christelijke Scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

9.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen.
Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland, tel.: 621 461, bestuur@csgdewaard.nl

9.2. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen: vier ouders en vier personeelsleden.

9.3. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl. Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook: www.facebook.com/csgdewaard.

10. Contactgegevens en rekeningnummers

CBS Keuchenius
Weegpad 4-6
3262 CL Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 618 246
keuchenius@csgdewaard.nl
https://keuchenius.csgdewaard.nl/
Facebook: www.facebook.com/keuchenius

Directeur
Anke Ende, a.ende@csgdewaard.nl

Intern Begeleider
Wilma de Priëlle, ib.keuchenius@csgdewaard.nl

Conciërge
Karin Koffijberg, k.koffijberg@csgdewaard.nl

Administratie
admin.keuchenius@csgdewaard.nl

Tussenschoolse opvang
tso.keuchenius@csgdewaard.nl

Ouderraad
or.keuchenius@csgdewaard.nl

Medezeggenschapsraad
mr.keuchenius@csgdewaard.nl

SchoolMaatschappelijk Werk
Sara Ramzani, tel. 06 4071 6473, s.ramzani@kwadraad.nl

Rekeningnummers School
CBS Keuchenius: NL77RABO03511.13.061

Ouderraad
St. Ouderbijdragen De Waard,
Ouderraad Keuchenius: NL62RABO01120.75.843

TSO
St. Ouderbijdragen De Waard,
Overblijfcomm. Keuchenius: NL21RABO03511.68.486