fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Vakantierooster

2020 - 2021

2021 - 2022

Eerste schooldag maandag 31 augustus 2020 maandag 30 augustus 2021
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 28 februari t/m 4 maart 2022
Pasen 2 t/m 5 april 2021 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsvakantie  13 en 14 mei 2021 26 en 27 mei 2022
Pinksteren 24 mei 2021 6 juni 2022
Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 2021 11 juli t/m 19 augustus 2022
     
Studiedagen 15 oktober 2020 7 oktober 2021
  23 november 2020 12 november 2021
  22 januari 2021 2 februari 2022
  13 april 2021 22 maart 2022
  23 juni 2021 13 juni 2022
 

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
• ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea;
• sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
• belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.
Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.
 

Alle verzoeken kunt u, door dit verlofformulier in te vullen, 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de directeur.