fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Het schoolklimaat

In onze school bouwen we aan een sfeer die voor de kinderen veilig en vertrouwd is en waarin elk kind tot zijn recht kan komen. Zo’n klimaat is belangrijk om de visie van onze school en gewenste ontwikkeling van onze leerlingen waar te kunnen blijven maken. We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Ook orde en regelmaat dragen bij aan een goed werkklimaat. Hoe werken we als schoolteam, naast de reeds genoemde werkvormen, met de leerlingen aan dit klimaat?

  • We kennen de schoolbrede afspraken ‘Zo gaan wij met elkaar om’:

- Iedereen hoort erbij en mag meedoen
- Wij accepteren elkaar zoals we zijn
- We houden rekening met elkaar
- Wij luisteren naar elkaar
- Wij lachen met elkaar
- We helpen elkaar en werken samen
- Wij praten positief over elkaar
- Iedereen mag er zijn (dit betekent ook: Wij staan niet snel met een oordeel klaar)
- We raken elkaar op een vriendelijke manier aan
- We blijven van elkaars spullen af en bij toegestaan gebruik gaan we er zorgvuldig mee om

  • Elke dag voeren we een (kring)gesprek over een godsdienst-thema of over een ander onderwerp, alledaagse en bijzondere ervaringen van kinderen, een nieuwsfeit en nog veel meer. Door hierover te praten en op elkaar te reageren ontwikkelen de kinderen hun sociale talenten en leren we de kinderen goed burgerschap;
  • We passen de methode ’Leefstijl’ toe, een methode met veel praktische oefeningen en spellen waarmee kinderen hun omgangsvormen versterken. Zo ondersteunen we de gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen;
  • Ieder schooljaar praten en werken we in alle groepen over ‘pesten en de gevolgen ervan’ en over de afspraken uit ons anti-pestprotocol. In dit protocol hebben we incidenteel en structureel pesten gedefinieerd en een duidelijke aanpak vanuit de methodiek ‘Sta op tegen Pesten’ vastgelegd. De aanpak begint bij de preventieve maatregelen in de groep, waarna een stapsgewijs steeds nadrukkelijker begeleiding door de leerkracht, ib’er en directie volgt. Met het toepassen van deze afspraken kunnen we pesten helaas niet volledig voorkomen en uitbannen. We willen er alles aan doen om de kinderen te leren dat gezellige plagerijtjes bij een veilige school horen, maar dat pesten niet en nooit hoort. Ons anti-pestprotocol is te vinden onder de informatiepagina van onze site
  • Ook maken wij op school gebruik van het gedragsprotocol. Met dit protocol willen we een gezond en veilig schoolklimaat handhaven voor iedereen, door duidelijk te maken welk gedrag er op school gewenst is. Een ieder behoort zich zo veilig te voelen binnen de school, dat hij/zij ongewenst gedrag durft te melden. Samen met betrokken ouders bespreken we de te nemen stappen bij overschrijding van de in dit protocol genoemde grenzen. Dit geeft de directie handvatten bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Ook dit protocol kunt u onder de informatiepagina terugvinden;
  • Ieder jaar praten we vanaf groep 3 over het gebruik van internet thuis en op school. We maken afspraken over het gebruik van internet op school en deze leggen we vast in het Internetprotocol. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen, werken we op school met een (bijna) ongefilterde internettoegang. De activiteiten van leerlingen op het internet wordt door de leerkracht en computerouders in de gaten gehouden. Het internetprotocol staat ook op onze website;
  • Als school helpen we waar mogelijk mee om vervelende zaken die buiten schooltijd voorvallen op te lossen. Dit zorgt ervoor dat we ons veilige klimaat behouden;
  • Om de maand besteden we via onze nieuwsberichten aandacht aan het onderwerp ‘Hoe ga ik met een ander om’. We hopen dat u thuis met uw kind ook aan dit zelfde onderwerp aandacht besteedt;
  • Tijdens het overblijven en bij de BSO in de school gelden dezelfde afspraken.
  • In gedrag verwachten we dat niet alleen de leerkrachten en ouders, maar ook de leerlingen respect voor elkaar tonen. Leerkrachten gebruiken positieve taal en zij verwachten dat van ouders ook. Leerlingen zijn behulpzaam en beleefd naar elkaar en volwassenen. De leerkracht gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.