fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingen met Talent

Elk kind is uniek. Ons onderwijs is zo ingericht dat we zorg dragen voor de ontwikkeling van de vele en uiteenlopende talenten van onze leerlingen. We stimuleren leerlingen om zich in hun sterke kanten te ontplooien en tevens de minder sterke kanten te ontwikkelen.
Hoe doen we dit?

 • In groep 1 tot en met 3 werken we thematisch. Ook de vakken in de hogere groepen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen.
 • Via hun persoonlijke werkkaart kunnen kunnen de leerlingen vanaf groep 3 enkele malen per week hun eigen manier van verwerken van de lesstof kiezen: samen of alleen, op papier of aan de computer of beeldend via drama of handvaardigheid.
 • De leerlingen krijgen zo veel mogelijk les op het eigen niveau. Enkele voorbeelden:
  • In de kleutergroepen brengen we de kinderen op een speelse manier met lezen in aanraking. Kinderen die er aan toe zijn kunnen al groeien in hun leesvaardigheid. Vanaf groep 3 wordt het technisch lezen gestructureerd aan alle leerlingen aangeboden. In de groep sluiten we aan bij het individuele leesniveau van de leerling door tutorlezen, met een leescircuit te werken, gerichte opdrachten aan de computer en verwerkingsopdrachten op het individuele niveau. Ook groepsdoorbrekend krijgt het leesonderwijs op niveau vorm: kinderen leren goed technisch lezen onder begeleiding van leerlingen uit hogere groepen (tutorlezen).
  • Bij alle vakken is de klas opgedeeld in drie niveau-groepen. Groep 1 gaat na korte instructie versneld door de lesstof heen en werkt in verrijkingsmateriaal. Groep 2 volgt de gewone uitleg en maakt de lesstof met een weloverwogen minimum aan begeleiding. De derde groep krijgt extra uitleg en maakt de opgaven onder intensievere begeleiding.
  • In elke klas zitten leerlingen die bovengemiddeld scoren op één of meerdere vakken. Zij werken volgens een schaduwrooster met een verrijkingsmap en krijgen zo verrijkingsopdrachten aangeboden zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en boven het groepsgemiddelde blijven presteren. De leerkracht legt de leerlingen een probleem voor dat ze op eigen niveau en (soms) door samen te werken moeten oplossen. Daarnaast werken we volgens de principes van het groepsdoorbrekend werken: rekenaars, goede begrijpend lezers en goede spellers die hun jaargroep ver vooruit zijn, werken met een hogere  jaargroep mee. Andersom is ook mogelijk; dit gaat in overleg met de ouders.
 • Er zijn ook kinderen die bovengemiddeld presteren op taalgebied. Zij kunnen een tweede taal leren. Daarvoor is een methode Spaans aangeschaft, zodat de kinderen volgens een goede opbouw deze wereldtaal leren.
 • Er is een leerlijn opgezet voor de meerbegaafde kinderen van onze school. De kinderen werken met materiaal op hun eigen niveau volgens een schaduwrooster. Dit werk wordt vooraf en achteraf met de leerling besproken. Sommige leerlingen zitten in de Kangoeroeklas van CSG De Waard.
 • Ieder jaar bieden we enkele creatieve workshops en naschoolse cursussen aan. Zo kunnen kinderen die dat willen zich verder laten ontwikkelen op deze vlakken. Aan deelname aan de naschoolse activiteiten zijn kosten verbonden.
 • Ons rapport zit in een portfolio. Het portfolio bevat enkele werkstukken en geeft het kind en u een goed beeld van zijn ontwikkeling. Het kind bepaalt voor een deel zelf wat er in komt en verantwoordt aan de leraar waarom hij bepaalde producten in zijn portfolio wil opnemen. Hiermee reflecteert het kind op zijn eigen werk. Dit is een fijne manier om de specifieke ontwikkeling van uw kind in beeld te brengen.