fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ondersteuning leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Aanmelding en toelating leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Alle kinderen zijn uniek, hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun eigen talenten. In principe nemen we op de Keuchenius al die unieke leerlingen aan. We hebben binnen ons team jarenlange ervaring met de begeleiding van kinderen met vastgestelde gedragsstoornissen, met ernstige problemen op het vlak van gehoor en spraak, met fysieke beperkingen, met ernstige lees- of rekenproblematiek, met ondersteuningsbehoeften vanwege hoogbegaafdheid, met beelddenkers en met alle vormen uit het autistisch spectrum.
Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.

De Keuchenius weigert alleen leerlingen

 1. als u de godsdienstige overtuiging of levensvisie niet wenst te respecteren.
 2. als uw kind nog niet zindelijk is. In overleg met de huisarts, het jeugdteam en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind dus zo snel mogelijk zindelijk is.

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Het kan bij de aanmelding van een kind in een enkel geval al zo zijn dat wij, na overleg met u en eventuele deskundigen, voorzien dat wij geen passend antwoord op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind hebben. Zoiets kan ook duidelijk worden tijdens het verblijf van uw kind op school. En wat dan? Hoe is passend onderwijs dan ingericht?

De school heeft dan de wettelijke verplichting samen met de ouders te zoeken naar een meer geschikte school. En mocht dit niet lukken dan kan de school uw kind aanmelden bij de OndersteuningscommissieDe Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is. Hoe dit werkt, leggen we hieronder verder uit.

Het zorgtraject binnen Passend Onderwijs

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed genoeg gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind, het vertoont gedrag wat niet bij zijn of haar karakter past, het krijgt fysieke klachten of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het problemen op het gebied van:

 1. De leerstof: Deze is ondanks gedane aanpassingen niet voldoende afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind.
 2. Begeleiding door de leerkracht: De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 3. Welbevinden: Uw kind gaat met tegenzin naar school, heeft geen succes op leergebied of sociaal gebied (het wordt gepest of toont onaangepast gedrag).
 4. Gedrag: Uw kind verstoort de les, is sterk teruggetrokken of komt niet tot werken.

 

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject binnen onze school?

We onderscheiden de volgende stappen:

 • Niveau van de leerkracht: De leerkracht stelt een handelingsplan op, waarin omschreven staat wat de specifieke aanpak is voor die specifieke leerling. De leerkracht gaat met u in gesprek en probeert uw kind passend onderwijs te bieden. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever!
 • Niveau van de ouders: School en ouders hebben hetzelfde doel voor ogen: met het welbevinden van het kind voorop begeleiden we het zodat het tot optimale prestaties komt. Om tot een goede gezamenlijke aanpak te komen hebben ouders een informatieplicht om de school te informeren als zij externe onderzoeken laten doen en hun kind extern laten ondersteunen.
 • Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er samen met u onvoldoende in slaagt om de problemen te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. In bijzondere situaties kan een leerling voor één vakgebied worden losgekoppeld van het reguliere programma. Afspraken worden in een verslag en een plan van aanpak opgenomen.
 • Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie te maken heeft. De externe begeleider gaat met u en de leerkracht aan de slag met als doel de problemen aan te pakken of een duidelijker beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften.
 • Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

Daaruit komt een van de volgende adviezen:

 1. een preambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
 2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
 3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
 4. plaatsing van uw kind op een speciale school.

Soms vragen ouders een onderzoek aan bij een particulier onderzoeksbureau. We vinden het belangrijk om daar vanaf het begin bij betrokken te zijn omdat we regelmatig met adviezen te maken krijgen die beneden niveau zijn. Vanwege de complexiteit is de termijn die we hanteren om onderzoeksformulieren in te vullen maximaal 3 weken.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directeur van het SWV, mw. N.A. de Ronde-Davidse, Johannes Kolfstraat 1, 3273 CA Westmaas, 0186-219051 nderonde@swv2804.nl Voor meer informatie kijkt u op https://swv2804.nl.