fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Hoe kunt u betrokken zijn?

Ouderbetrokkenheid

Vanuit onze visie vinden we ouderbetrokkenheid heel belangrijk. U kent uw kind het best en het langst; u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. De betrokkenheid van ouders bij hun kind(eren) beïnvloedt de leerprestaties, de werkhouding en het gedrag van hun kind in hoge mate! Ouders kunnen de school van cruciale informatie voorzien en ze kunnen waardevolle tips geven voor de ondersteuningaanpak van hun kind. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar kansen voor een kind, om niet vanuit problemen te denken, en om hierover heldere afspraken te maken.

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Van school uit proberen we u goed op de hoogte te houden van alle activiteiten die op school plaatsvinden. U kunt op vele manieren betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder in de groep van uw kind of als lid van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Uw hulp en betrokkenheid vinden wij heel waardevol!

Informatie- en spreekavonden 

Aan het begin van elk cursusjaar houden we in alle groepen een informatieavond. Op deze avond wordt u mèt uw kind verwacht; de kinderen geven u (een deel van) de informatie over de werkwijze in de groep en over de vele activiteiten.

 

Een aantal keren per jaar zijn er oudercontactavonden. De eerste avond gaat het gesprek met name over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, de andere avonden zijn gekoppeld aan het moment dat de kinderen een rapport krijgen, zodat u de groepsleerkracht kunt spreken over de vorderingen van uw kind. Uiteraard bent u ook tussendoor altijd welkom voor een gesprek, zowel met de leerkrachten als de directie.

In de jaarplanner kunt u de data vinden van de informatie- en spreekavonden.

 

Inloop- en meeloopochtenden 

De eerste woensdagochtend van de maand gaan de deuren om 8.30 uur open en kunt u aan het begin van de woensdagochtend met uw kind de klas inlopen om samen het schoolwerk te bekijken.

Op onze school is het ook mogelijk om eens ‘een kijkje in de keuken’ te nemen. Elk schooljaar heeft u in alle groepen de mogelijkheid om een deel van de dag mee te draaien in de groep van uw kind. In de jaarplanner vindt u de data waarop dat mogelijk is. Bij de leerkracht van uw kind kunt u zich inschrijven voor een bepaald dagdeel.