fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad CBS Keuchenius

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. We spreken met elkaar over zaken die de ouders (en hun kinderen) aangaan en zaken die het personeel aangaan. 

De MR wil een bijdrage leveren aan kwalitatief goed onderwijs en een goede sfeer binnen de school. Dit proberen we te bereiken door het beleid van de school en de dagelijkse gang van zaken binnen de school op een positief kritische manier te volgen. Ook ondersteunen we openheid en overleg tussen schoolleiding, leerkrachten en ouders. De MR heeft instemmings- en adviesrecht, dus samen werken we aan het schoolbeleid. We volgen het beleid van het bestuur voor zover dit het belang van de Keuchenius raakt. Hierbij valt te denken aan de vakantieregeling, de schoolgids en veiligheid op school. 
Ook denken we als MR mee over de invulling van bijvoorbeeld het schoolplan en buigen wij ons over het financieel beleid van onze school. 

Bent u van mening dat er zaken zijn, betreffende de school, die niet kloppen of heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met de MR opnemen via: mr.keuchenius@csgdewaard.nl

Verder kunt u uw ideeën en opmerkingen deponeren in de MR-ideeënbus die u kunt vinden in de school.

Vergaderdatum Notulen en stukken
24 juni 2019 MR vergadering 6  
20 mei 2019 MR vergadering 5  
19 maart 2019 MR vergadering 4 Notulen vergadering
30 januari 2019 MR vergadering 3 Notulen vergadering
10 december 2018 MR vergadering 2 Notulen vergadering
Evaluatie Jaarplan 2017-2018
Meerjarenplanning 2017-2027
16 oktober 2018 MR vergadering 1 Notulen vergadering
  Jaarverslag MR 2017-2018
2 juli 2018 MR vergadering 6 Notulen vergadering
14 mei 2018 MR vergadering 5 Notulen vergadering

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR van de Hoeksteen is de medezeggenschap op het overkoepelende niveau van CSG de Waard belegd bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen: vier ouders en vier personeelsleden. Via deze link komt u op de pagina van de GMR van CSG De Waard.

Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, juf Riekie van Betuw, die u kan adviseren over de te volgen procedure.
Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op deze pagina op de site van CSG De Waard.