fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

CBS Keuchenius is een school voor christelijk basisonderwijs. De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats. We werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Deze identiteit is een deel van het fundament waarop ons onderwijs staat. Vanuit dit vertrekpunt willen we goed onderwijs geven, een christelijke levenshouding en basiskennis overdragen en een veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving onderhouden, waarin iedereen zichzelf mag zijn.

CBS Keuchenius is een school voor christelijk basisonderwijs. De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats. We werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Deze identiteit is een deel van het fundament waarop ons onderwijs staat. Vanuit dit vertrekpunt willen we goed onderwijs geven, een christelijke levenshouding en basiskennis overdragen en een veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving onderhouden, waarin iedereen zichzelf mag zijn.

Onze belangrijkste uitgangspunten zijn :

  1. Als leerkrachten van de school geven we in woord en daad inhoud aan ons geloof in God. Wij onderschrijven de grondslag van de school, zoals vermeld in het Visiedocument van CSG De Waard met betrekking tot de christelijke identiteit (zie bijlage 6.2). Wij zijn ons bewust van onze eigen normen en waarden en van de waardengebondenheid van informatie.
  2. We brengen de kinderen een christelijke levenshouding bij en laten hen ontdekken wat de Bijbelse verhalen ook voor hen kunnen betekenen. We proberen hen vanuit ons persoonlijke (geloofs)leven iets te laten zien van hoe contact met God mogelijk is.
  3. Een aantal keer per jaar praten we als team met elkaar over aspecten van onze identiteit.
  4. Onze identiteit komt in sollicitatiegesprekken en intakegesprekken met ouders duidelijk aan de orde.
  5. In iedere groep beginnen en eindigen we de dag met gebed en/of het zingen van een christelijk lied.
  6. Elke week vertellen we een aantal Bijbelverhalen en andere verhalen rond een bepaald thema. We gebruiken hierbij de methode ‘Kind op Maandag’. Deze verhalen gaan over de omgang van God met de mensen, maar ook over hoe we omgaan met elkaar. Over deze verhalen praten we in de klas met elkaar. Aan Christelijke normen en waarden schenken we daarbij uitdrukkelijk aandacht. Hierbij valt te denken aan basisvertrouwen, samenwerking, echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht, gerechtigheid en respect hebben voor elkaar.
  7. We vieren (gezamenlijk) het kerstfeest en het paasfeest. In de groep komen ook de overige Christelijke feesten aan de orde.
  8. We halen geld op voor goede (zendings)doelen.
  9. Onze identiteit heeft invloed op onze houding in de omgang met elkaar. Samen (team, kinderen en ouders) vormen wij een samenleving-in-het-klein. Door het aanleren en versterken van eigenwaarde, zelfstandigheid, vertrouwen op jezelf, de ander en God, respect en aandacht voor de ander willen we de (school)samenleving mede helpen vormgeven.

Door het volgen van bovenstaande uitgangspunten, waarbij ook ruimte en aandacht is voor andere religies en de veelheid van meningen over geloof en vormen van geloofsbeleving, bereiden we de kinderen voor om de (grotere) samenleving in te gaan. Ook elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en het hierop aanspreekbaar zijn hoort hierbij.

We verwachten van alle ouders dat zij achter deze uitgangspunten van onze school staan en dat zij er voor zullen zorgen dat hun kinderen deelnemen aan alle schoolactiviteiten die uit onze identiteit voortvloeien. Hierover spreken we met elkaar tijdens het kennismakingsgesprek.

Onze visie op de identiteit van onze school hebben we vertaald in onze visie op onderwijs, zoals u die op de pagina's van 'Onze school' kunt lezen.