fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jaarverslag, procedures en protocollen

Op deze pagina treft u de voor u belangrijkste documenten van onze school aan:

 • Op 9 mei 2019 is de school bezocht door de Inspectie van het Onderwijs in het kader van een themaonderzoek gericht op de besteding van de Passend Onderwijsgelden. De inspectie schrijft over dit onderzoek: ‘Op de school kijken we naar de kwaliteit van de extra ondersteuning en voeren we hierover gesprekken met leraren, ouders, intern begeleiders en de directie. We geven in dit themaonderzoek geen oordelen op standaarden uit het toezichtkader. Binnen het kader van de standaarden voor “zicht op ontwikkeling”, “extra ondersteuning” en “samenwerking” waarderen we specifieke aandachtspunten die te maken hebben met passend onderwijs op uw school.' Van dit bezoek is geen officieel rapport opgesteld; het laatste officiële rapport dateert van najaar 2012. Aan het eind van het schoolbezoek, na het bestuderen van de schooldocumenten en de gesprekken, heeft de inspecteur onder de volgende terugkoppeling gegeven:
  • De school heeft een goede indruk achtergelaten, in den brede, maar in het bijzonder ook op het vlak van Passend Onderwijs.
  • Inzet van eigen deskundigen binnen CSG De Waard is positief.
  • Onze profilering 'School met Talent!': persoonlijk en betrokken leren door intrinsieke motivatie is heel belangrijk.
  • Deze profilering Is goed zichtbaar binnen de school en ‘zit in de genen’. Tip: stel meetbare doelen op op de onderwerpen die we de komende periode in gaan zetten. Kan op kindgesprekken, inhoud kindgesprekken, enz.
  • We hebben alle leerlingen gedetailleerd in beeld: gevraagd en ongevraagd is er veel inhoudelijke detailkennis beschikbaar
  • Onderlinge samenwerking binnen het team wordt door ons allen gewaardeerd en is ook, aldus de inspecteur, heel belangrijk en zeer te koesteren.
  • Administratie van het leerlingvolgsysteem kan nog verder strakgetrokken worden. Vraag hierbij is: wat vinden de leerkrachten noodzakelijk om te noteren om goed te kunnen werken + wat is noodzakelijk om deze zorg te kunnen verantwoorden en doorgeven aan externen.
 • Ieder jaar maken we een jaarverslag. U kunt het jaarverslag van schooljaar 2021-2022 hier lezen.
 • Als school hebben wij het doel om alle leerlingen de juiste ondersteuning, die past bij hun onderwijsbehoeften, te bieden. De basisondersteuning is op alle scholen in de Hoeksche Waard hetzelfde. De extra ondersteuning die wij bieden, kunt u in ons Schoolondersteuningsprofiel lezen.

Protocollen

Als schoolteam hebben we een aantal belangrijke afspraken met elkaar gemaakt. De voor u meest relevante leest u in het internet-, gedrags- en anti-pestprotocol van onze school:

 • Internetprotocol: Ons eenvoudige protocol kunt u hier lezen.
 • Gedragsprotocol: We maken op de Keuchenius gebruik van een gedragsprotocol. Met dit protocol willen we een gezond en veilig schoolklimaat handhaven voor iedereen, door duidelijk te maken welk gedrag er op school gewenst is.
  Een ieder behoort zich bovendien zo veilig te voelen binnen de school, dat hij/zij ongewenst gedrag durft te melden. Samen met betrokken ouders bespreken we de te nemen stappen bij overschrijding van de in dit protocol genoemde grenzen. Dit geeft de directie handvatten bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Ook dit protocol kunt u op de ouderpagina terugvinden. 
 • Anti-pestprotocol: Om pesten te voorkomen scheppen we op onze school, door ons dagelijks handelen, een omgeving waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. We creëren en ondersteunen een positief groepsklimaat, waarin verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Tijdens lessen besteden we aandacht aan onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies, discriminatie, vooroordelen, agressie, geldingsdrang, preventie van pesten enz. Deze onderwerpen komen systematisch voor in de door school gebruikte methode ‘Leefstijl’.
  Als er toch pestgedrag vermoed of geconstateerd wordt, hanteren we ons anti-pestprotocol. Leerkrachten en ouders moeten namelijk alert blijven op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan, op gedragsveranderingen en vertrouwen op hun intuïtie. Ons protocol is gebaseerd op de ‘Sta op tegen pesten / No Blame aanpak’.

Klachtenprocedure
Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, juf Ingeborg Meeldijk, die u kan adviseren over de te volgen procedure.
Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op deze pagina op de site van CSG De Waard.

Schorsen en verwijderen van leerlingen
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling, als uitvloeisel van het volgen van het gedragsprotocol, (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en het College van Bestuur. Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden. In het beleidsplan ’Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen’ van CSG De Waard kunt u dit nalezen.

Vertrouwenspersoon
Op elke school moet een vertrouwenspersoon zijn. Op onze school is dat juf Ingeborg Meeldijk. Kinderen en ouders kunnen de vertrouwenspersoon inschakelen bij problemen van persoonlijke aard. De vertrouwenspersoon verleent hulp of verwijst indien nodig door naar de juiste hulpverlenende instantie.

Meldcode huiselijk geweld
Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.  Deze meldcode beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op school.

Vertrouwensinspecteurs
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.