fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingdossier en toetsing

Het leerlingdossier

Binnen onze school werken we met een leerlingvolgsysteem, zodat we de ontwikkeling van elke leerling  goed kunnen volgen. Van elk kind houden we een dossier bij met gegevens over de ontwikkeling van het kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Het dossier bevat onder meer observaties, toetsgegevens, resultaten van het werken in de groep, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met het kind, ouders of externe deskundigen. Het dossier is via het Ouderportaal door ouders in te zien en aan te vullen. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Welke toetsen nemen we af?

Vanaf groep 3 nemen we voor veel vakgebieden toetsen af die bij de methode horen. Daarnaast nemen we vanaf groep 2 twee keer per jaar, aan de hand van de jaarlijkse toetskalender, een aantal methode- onafhankelijke CITO- toetsen af.

In groep 2 zijn dat toetsen rond de reken-, lees- en taal-voorwaarden. In groep 3 t/m 8 betreffen het reken-, lees-, taal- en spellingtoetsen. In groep 8 nemen we een landelijke eindtoets af. De resultaten van de toetsen worden besproken tijdens de leerlingenbesprekingen.

De Keuchenius participeert in onderzoeken van hogescholen en universiteiten, waarbij de anonimisering van gegevens gegarandeerd wordt. Als u daar bezwaren tegen heeft, dan kunt u ons die schriftelijk melden. Uw kind zal dan niet deelnemen aan deze onderzoeken.