fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

In de groepen 3 t/m 8

Ten opzichte van de kleutergroepen werken we vanaf groep 3 meer met methodes. Enkele malen per jaar staat er voor de hele school één thema centraal. Alle klassen zijn dan met hetzelfde onderwerp of project bezig.

Naast de in deze paragraaf genoemde methoden gebruiken we vele en gevarieerde andere materialen en werkvormen om de vakken te integreren en te verrijken. De kinderen werken bij bijna alle vakken met een softwarepakket of op een website en er is modern zelfstandig werkmateriaal waaruit de kinderen kunnen kiezen ter aanvulling van de gewone lesstof.

Lezen

In groep 3 leren de kinderen lezen met de nieuwste versie van de methode ‘Veilig Leren Lezen (KIM-versie)’. De nadruk ligt in deze groep op het technisch correct leren lezen van teksten. Vanaf groep 4 komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend lezen en later ook op het studerend lezen. De methode ‘Goed Gelezen’ vormt hierbij een uitstekend handvat, in combinatie met de kinderkrant ‘Kidsweek’ en onderwerpen uit ‘Nieuwsbegrip’. Uiteraard vinden we leesplezier ook belangrijk. Het lezen uit de schoolbibliotheek, bibliotheekbezoek en het voorlezen door de leerkracht dragen ook bij aan het stimuleren van lezen.

Naast het lezen in de groep wordt er elke week groepsdoorbrekend gelezen, waarbij lezers uit de hogere groepen de jonge lezers coachen.  Zo leren alle kinderen snel en goed lezen.

 

Taal en spelling

Bij de ontwikkeling van de taalvaardigheden van de kinderen gebruiken we een nieuwe methode: ‘Taalverhaal.nu’. Deze methode kenmerkt zich door een sterke spelling- en woordenschatlijn en de optimale mogelijkheid om te differentiëren naar niveau, leerstrategie en tempo.

Ons taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar en praten met anderen. Naast het schriftelijk taalwerk, leren we kinderen ook verhalen schrijven, spreekbeurten en boekbesprekingen houden. Ze leren structuur aan te brengen in hun denken door in stapjes te denken: eerst observeren, dan informatie ordenen en dan pas oordelen. Ze leren ook te rederneren, betogen en overtuigen. 

De methode kent een spannende multimediale verhaallijn. De personages en belevenissen groeien door de leerjaren mee.  De opdrachten en manier van aanbieden zijn divers, zodat alle leerlingen op hun manier kunnen leren. De opdrachten bieden ruimte voor zelfstandige, klassikale en coöperatieve werkvormen.

 

 

Rekenen

Vroeger was rekenen het leren van technieken om bij optel- en aftreksommen, vermenigvuldigen, delen en breuken tot het juiste antwoord te komen. Tegenwoordig leren de kinderen met inzicht en overleg het goede antwoord te vinden. Kinderen leren behalve de rekenkundige bewerkingen ook te werken met tabellen en grafieken, te schatten en allerlei rekenkundige problemen op te lossen. Het gaat niet meer alleen om het resultaat, maar ook om de berekening zelf.

De basis van ons rekenaanbod ligt in de nieuwste versie van de methode ‘Wereld in getallen’, die op drie niveaus in de groep wordt uitgewerkt. De eerste groep gaat versneld door de basisstof heen, waarna zij verder gaan met verrijkingsstof. De tweede en derde groep krijgen basisinstructie, waarna ook zij de opdrachten maken. De leerlingen die extra begeleiding nodig hebben krijgen verlengde instructie en oefenen uitgebreid onder begeleiding van de leerkracht.

Schrijven

Vanaf groep 3 wordt het schrijven systematisch aangeleerd door middel van de methode ‘Novoskript’. We vinden het belangrijk dat een kind een duidelijk en leesbaar handschrift heeft. De kinderen schrijven in alle groepen met (vul)potlood, omdat dit belangrijk is voor de ontwikkeling van een goed handschrift.

Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie worden op onze school apart van elkaar gegeven. Er zijn natuurlijk veel raakvlakken en daarom worden de vakken ook wel door en naast elkaar besproken. Voor aardrijkskunde gebruiken we de nieuwste versie van de methode ‘Wijzer door de wereld’, voor geschiedenis ‘Wijzer door de tijd’ en voor biologie ’Wijzer door natuur en techniek’.

Deze vakken bieden veel mogelijkheden om in te gaan op de actualiteit. Beeldmateriaal en internet spelen een ondersteunende rol. Af en toe nemen we deel aan een excursie of een natuurles van het Hoeksche Waards Landschap.

Voor verkeer gebruiken we materialen en activiteiten zodat leerlingen op een praktische manier leren om zich veilig door het verkeer te bewegen. Een afsluitend praktisch en theoretisch verkeersexamen in groep 7 maakt hier deel van uit.

In groep 8 krijgen de kinderen EHBO en doen zij hierin examen.

Expressie-activiteiten

Niet alleen het leren, maar ook de creatieve vorming krijgt aandacht. Naast het aanleren van een aantal technieken en het leren hanteren van de benodigde gereedschappen en materialen, ligt de nadruk op de ontwikkeling van creatieve vaardigheden. Tekenen, handvaardigheid, drama en muziek verrijken de lessen en zijn voor veel kinderen een andere manier om te leren. Daarnaast worden er voor de kinderen diverse workshops georganiseerd. (zie pagina 5). In blokken van enkele weken wordt er geknutseld, getekend, muziek gemaakt, techniek gevolgd, gedanst en toneelgespeeld. De lessen worden door een leerkracht of een andere deskundige gegeven. Een paar keer per jaar vindt er een gezamenlijke afsluiting plaats zodat de leerlingen aan elkaar kunnen presenteren wat ze gedaan of gemaakt hebben.

Naast het geven van de creatieve vakken nemen we deel aan het kunstprogramma ‘Kunstmenu’ en bezoeken we af en toe een concert of museum. Zo maken de kinderen kennis met allerlei kunststromingen binnen dans, kunst, muziek en drama.

Bewegingsonderwijs

Vanaf groep 3 gymmen we één of twee keer per week in sporthal ‘Het Paradijs’.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten en zich thuis voelen in de groep. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. We besteden aan het begin van de dag en tijdens de lessen veel aandacht aan omgangsvormen. Door het gebruik van de methode ‘Leefstijl’ verzekeren we ons van een gestructureerde ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Engels

In groep 3 en 4 worden de liedjes en woorden die de kinderen bij de kleuters hebben geleerd herhaald. Er wordt geen nieuwe stof aangeboden. De nadruk in deze groepen ligt meer bij het lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Vanaf groep 5 wordt er Engels gegeven met de methode ‘The team’. De nadruk ligt op het mondeling taalgebruik. We besteden ook aandacht aan de schrijfwijze.

Techniek

Wat is stroom? Hoe werkt een zonnecel? Hoe bouw ik een stevige constructie? Kan ik ook tandpasta maken? Dit zijn technische problemen die tot de verbeelding van de kinderen spreken. Met de Techniek Torens vinden de leerlingen in groepjes antwoorden op deze en vele andere technische vragen. Verder doen we elk jaar mee met het techniektoernooi waarbij de kinderen een technisch product moeten maken aan de hand van een verplichte opdracht.